8 θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ

Ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού (εργάτη/τρια) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομισθίων) τεσσάρων (4) ατόμων για κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τη παραπάνω θέση να υποβάλουν από 2.10.2018 μέχρι 8.10.2018 και από 09:00 μέχρι 13:00 ώρα στα γραφεία του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, στα Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης, την ειδική έντυπη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία διανέμεται τις εργάσιμες ημέρες από τη γραμματεία του Σταθμού. Για τα στοιχεία που δηλώνονται στην έντυπη αίτηση θα συνυποβάλλονται αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης
Το πλέον πρόσφατο εκκαθαριστικό σημειώματος Εφορίας

Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης
Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, πολυτεκνική ιδιότητα, γονέας μονογονεικής ιδιότητας) πρόσφατης έκδοσης
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Υπεύθυνη Δήλωση απασχόλησης κατά το τελευταίο 12μηνο με 60 ημερομίσθια στη ΔΕΗ Α.Ε Ή σε θυγατρικές της.
Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν^ΙΣ μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησης τους με 60 ημερομίσθια στη ΔΕΗ Α.Ε.

Ο Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τεσσάρων (4) εκτάκτωνημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις, να υποβάλλουν από 05.10.2018 μέχρι 11.10.2018 και ώρα 08:00 έως 14:00 στη Γραμματεία του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία του Σταθμού, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.(πηγή)