ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 561 ατόμων σε δήμους, δημόσιες & ευρωπαϊκές υπηρεσίες

Σε προσλήψεις 561 ατόμων προχωρούν δήμοι, δημόσιες και ευρωπαϊκές υπηρεσίες μέσω προκηρύξεων που είναι υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

ΒΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΩ

Συνοπτικά: 

«Περιφερειακός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»: Πρόσληψη 93 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Περιφερειακός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» (Φο.Δ.Σ.Α.) Κ. Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Συνδέσμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

3ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Περιβαλλοντολόγος, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

3ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Ηλεκτρολόγος, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Πληροφορικής, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

6ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

2ΤΕ Μηχανικοί Έργων Υποδομής, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

3ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Παρασκευαστές-τριες, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Β’ τουλάχιστον Ομάδα-1η Ειδικότητα Μ.Ε. 1.3 & 1.5) & (Β’ τουλάχιστον Ομάδα -2η Ειδικότητα Μ.Ε. 2.7), Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Β’ Ομάδα-4η Ειδικότητα Μ.Ε. 4.1), Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος (Ηλεκτροτεχνίτης) Αυτοκινήτων, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

4ΔΕ Ζυγιστές, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

8ΔΕ Οδηγοί (Κατ. Γ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Οδηγοί (Κατ. Γ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Σέρρες  Κ. Μακεδονίας

9ΔΕ Οδηγοί (Κατ. Γ’+Δ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

6ΔΕ Διοικητικού, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Επόπτες Καθαριότητας, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

19 ΥΕ Εργάτες-τριες, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

2 ΥΕ Εργάτες-τριες, Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Σέρρες Κ. Μακεδονίας

5 ΥΕ Φύλακες (Εγκαταστάσεων Καθαριότητας ΧΥΤΑ), Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

3 ΥΕ Φύλακες (Εγκαταστάσεων Καθαριότητας ΧΥΤΑ), Π.Σ.Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας, Σέρρες Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Περιφερειακός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, Πρωτόκολλο, Φράγκων 6-8, Τ.Κ. 546 26, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 508800.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω1ΣΘΟΞΧΝ-ΤΓΓ/document

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2019, ΦΕΚ 10/Γ’/11-04-2019): Προκήρυξη Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας, συνολικά εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού & προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει  την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, συνολικά εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού & προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ως εξής:

 Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) (63 ΘΕΣΕΙΣ)

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Θετικών Επιστημών ειδικότητας Βιοχημικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μεταλλειολόγων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ναυπηγών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Χημικών, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ, ΠΕ Στατιστικών, ΠΕ Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων, (ΠΕ Ιατρών).

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) (7 ΘΕΣΕΙΣ)

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών – Δομικών Έργων, ΤΕ Πληροφορικής.

Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) (4 ΘΕΣΕΙΣ)

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ. Βιβλιοδεσίας), ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ.Εκτυπωτών Offset), ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ. Φωτοσύνθεσης).

Δ ́ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) (2 ΘΕΣΕΙΣ)

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ Νεκροτόμων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής –Υπεύθυνη Δήλωση (πλήρης καιυπογεγραμμένη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε κλειστό απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ.) μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν, στην παρακάτω διεύθυνση:

 Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

3Κ/2019

Τ.Θ. 14 308,

Τ.Κ. 115 10, Αθήνα

 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία μόνο από τις  κατηγορίες (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-05-2019 έως και 23-05-2019 (14.00 μ.μ.)

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής: Πρόσληψη 13 ατόμων

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, 5ωρης απασχόλησης, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

9ΥΕ Καθαριότητας, ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., Αμυγδαλέζα Δήμου Αχαρνών Αττικής

4ΥΕ Καθαριότητας, ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Τ., Ταύρος Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ. 115 22, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Γρηγορίου Τσαλή).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6476039 & 210 6476041.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-04-2019 έως και 23-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω0ΕΟ46ΜΚ6Π-Θ1Υ/document

Δήμος Νέστου: Πρόσληψη 22 ατόμων

Ο Δήμος Νέστου, που εδρεύει στη Χρυσούπολη της ΠΕ Καβάλας της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ’ (C) Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Δ. Νέστου, Χρυσούπολη Καβάλας Α.Μ.Θ.2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτή-Εκσκαφέα), Δ. Νέστου, Χρυσούπολη Καβάλας Α.Μ.Θ.

15ΥΕ Εργάτες-τριες Καθαριότητας Οδών, Πλατειών & Κοινοχρήστων Χώρων, Δ. Νέστου, Χρυσούπολη Καβάλας Α.Μ.Θ.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος  Νέστου, Γραφείο Προσωπικού, Πρεμετής, Τ.Κ. 642 00, Χρυσούπολη Καβάλας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-04-2019 έως και 22-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΘΙΞΩΚΣ-ΜΕΞ/document

Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.: Πρόσληψη 11 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε., που εδρεύει  στο Στόμιο της ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών & πρόσκαιρων  αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά έντεκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ Υπάλληλοι Υποδοχής με σύμβαση 3μηνης διάρκειας, Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε, Στόμιο Λάρισας Θεσσαλίας

2ΥΕ Εργάτες Γ. Καθηκόντων με σύμβαση 3μηνης διάρκειας, Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε, Στόμιο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΥΕ Εργάτης Γ. Καθηκόντων με σύμβαση 2μηνης διάρκειας, Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε, Στόμιο Λάρισας Θεσσαλίας

3ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας με σύμβαση 3μηνης διάρκειας, Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε, Στόμιο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΥΕ Νυχτοφύλακας με σύμβαση 2μηνης διάρκειας, Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε, Στόμιο Λάρισας Θεσσαλίας

1ΥΕ Νυχτοφύλακας με σύμβαση 3μηνης διάρκειας, Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε, Στόμιο Λάρισας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε., Στόμιο , Τ.Κ. 400 07, Λάρισα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Κρανιώτη Καλλιόπης).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24953 50210.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-04-2019 έως και 19-04-2019

(εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΧΩ7ΟΕΕ8-ΗΔ7/document

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Γρεβενών: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Γρεβενών (ΔΕΥΑΓ), που εδρεύει στα Γρεβενά της ΠΕ Γρεβενών της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 8μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί, ΔΕΥΑΓ, Γρεβενά Δ. Μακεδονίας

1ΔΕ  Οδηγός Φορτηγού (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ΔΕΥΑΓ, Γρεβενά Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Γρεβενών (ΔΕΥΑΓ), 1ο χλμ Γρεβενών-Κοζάνης, Τ.Κ. 511 00, Γρεβενά Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Βάϊου Θωμά).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24620 87905.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΓΥΑΟΕ7Π-ΥΒΓ/document 

Δήμος Αλμωπίας: Πρόσληψη 73 ατόμων

Ο Δήμος Αλμωπίας, που εδρεύει στην Αριδαία της ΠΕ Πέλλας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,  για την κάλυψη αναγκών της 3μηνης αρδευτικής περιόδου, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων- Υδρονομέων  Άρδευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Αριδαία

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Τ.Κ. Οικ. Υδραίας

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Άλωρο

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Αρχάγγελος

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Άψαλος

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Τ.Κ. Βορεινό

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Οικ. Νεοχωρίου

3 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Γαρέφι

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Τ.Κ. Δωροθέα

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Τ.Κ. Οικ. Αγάθης

4 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Εξαπλάτανος

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Τ.Κ. Θεοδωράκι

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Θηριόπετρα

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Ίδα

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Κωνσταντία

3 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Λουτράκι

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Λυκόστομο

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Μεγαπλάτανος

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Μηλιά

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Οικ. Ριζοχωρίου

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Τ.Κ. Νερόμυλοι

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Τ.Κ. Οικ. Προδρόμου

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Νότια

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Ξιφιανή

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Όρμα

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Τ.Κ. Περίκλεια

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Οικ. Λαγκαδιάς

3 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Πιπεριά

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Πολυκάρπη

4 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Πρόμαχοι

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Τ.Κ. Σαρακηνοί

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Τ.Κ. Οικ. Κορυφής

3 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Σωσάνδρα

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Τσάκοι (Οικ. Τσακώνων – Χρύσας-Κ. Ροδωνιάς)

3 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Φιλώτεια

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Τ.Κ. Φούστανη

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Τ.Κ. Χρυσή.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αλμωπίας, Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Τ.Κ. 584 00, Αριδαία Πέλλας Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 23843 50206 & 23843 50282 (Γραφείο Προσωπικού).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-04-2019 έως και 17-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω51ΛΩΨΩ-ΑΓΔ/document 

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2019, ΦΕΚ 9/Γ’/08-04-2019): Προκήρυξη Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας, συνολικά εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. “Enterprise Greece” (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης).

 Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει  την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. “Enterprise Greece” (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης), ως εξής:

 Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) (56 ΘΕΣΕΙΣ)

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Νομικών, ΠΕ Περιβάλλοντος και ΠΕ Πληροφορικής.

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) (6 ΘΕΣΕΙΣ)

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΤΕ Πληροφορικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής –Υπεύθυνη Δήλωση (πλήρης και υπογεγραμμένη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε κλειστό απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ.) μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή αναγράφοντας τη θέση ΠΕ ή ΤΕ στην παρακάτω διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

4Κ/2019

Τ.Θ. 14 308,

Τ.Κ. 115 10, Αθήνα

 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία μόνο από τις  κατηγορίες (ΠΕ ή ΤΕ).

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-04-2019 έως και 10-05-2019 (14.00 μ.μ.)

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας: Πρόσληψη 55 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), που εδρεύει στη Λάρισα της ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 8μηνης διάρκειας, συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

13ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί, ΔΕΥΑΛ, Λάρισα Θεσσαλίας

7ΔΕ Βοηθοί Υδραυλικοί, ΔΕΥΑΛ, Λάρισα Θεσσαλίας

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων, ΔΕΥΑΛ, Λάρισα Θεσσαλίας

5ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών [Γ (C) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου] ,

ΔΕΥΑΛ, Λάρισα Θεσσαλίας

2ΔΕ Μηχανοτεχνίτες, ΔΕΥΑΛ, Λάρισα Θεσσαλίας

2ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων, ΔΕΥΑΛ, Λάρισα Θεσσαλίας

8ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Συντηρητές, ΔΕΥΑΛ, Λάρισα Θεσσαλίας

3ΔΕ Χειριστές Εκσκαπτικού Μηχανήματος (Εκσκαφέα-Φορτωτή), ΔΕΥΑΛ, Λάρισα Θεσσαλίας

2ΔΕ Καταμετρητές, ΔΕΥΑΛ, Λάρισα Θεσσαλίας

2ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές, ΔΕΥΑΛ, Λάρισα Θεσσαλίας

1ΥΕ Καθαρίστρια, ΔΕΥΑΛ, Λάρισα Θεσσαλίας

9ΥΕ Υπονομοποιοί Οικοδόμοι,  ΔΕΥΑΛ, Λάρισα Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), Γραφείο Μισθοδοσίας, Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Θωμαΐδου Άννας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2410 687103, 2410 687104 & 2410 687112.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-04-2019 έως και 22-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΡΣΘΟΡ8Δ-9Λ7/document

 Δήμος Αγίου Νικολάου: Πρόσληψη 38 ατόμων

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της ΠΕ Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων [Γ (C) Κατηγορίας – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου], Δ. Αγίου Νικολάου, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης

30ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Δ. Αγίου Νικολάου, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Χειριστής JCB), Δ. Αγίου Νικολάου, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Προωθητήρας Γαιών CATERPILLAR D6H), Δ. Αγίου Νικολάου, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος, Δ. Αγίου Νικολάου, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Προσωπικού, Περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας περ. Ξηρόκαμπος, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης, (υπόψη κ.κ. Αικ. Ανδρουλάκη ή Μ. Μαυρικάκη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 28413 40110 & 28413 40111.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-04-2019 έως και 25-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/78ΚΥΩΚΨ-9Δ1/document

Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας: Πρόσληψη 31 ατόμων

Ο Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, που εδρεύει στο Μαρκόπουλο της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,  για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Δ/νση Καθαριότητας Δ. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας Αττικής

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέας-Φορτωτής) JCB, Δ/νση Καθαριότητας Δ. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας Αττικής

3ΔΕ Τεχνίτες (Υδραυλικοί), Δ/νση Ύδρευσης-Αποχέτευσης  Δ. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας Αττικής

11ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Πλήρωμα Απορριμματοφόρων), Δ/νση Καθαριότητας Δ. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας Αττικής

12ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Δ/νση Καθαριότητας Δ. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Τμήμα Προσωπικού, Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου & Σκοπελίτη 1, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής, (υπόψη κ.κ. Βασιλικής Σωτηρίου & Βασιλικής Πέπελη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22990 20118 & 22990 20135.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-04-2019 έως και 17-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΖΒΩΛΝ-ΒΨΩ/document

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης»: Πρόσληψη 30 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης», που εδρεύει στο Ηράκλειο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη αναγκών Καθαριότητας των Παραρτημάτων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα (30) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με ΚΩΔΙΚΟ 100, Παρ/μα ΑΜΕΑ Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης

4ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας  με ΚΩΔΙΚΟ 101, Παρ/μα ΑΜΕΑ Ρεθύμνης , Ρέθυμνο Κρήτης

7ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με ΚΩΔΙΚΟ 102, Παρ/μα ΑΜΕΑ Χανίων, Χανιά Κρήτης

2ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με ΚΩΔΙΚΟ 103, Παρ/μα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης, Πόμπια Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης

3ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με ΚΩΔΙΚΟ 104, Παρ/μα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου, Πόρος Ηρακλείου Κρήτης

2ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με ΚΩΔΙΚΟ 105, Παρ/μα Προστασίας Παιδιών & Νέων Χανίων Κρήτης, Χανιά Κρήτης

3ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με ΚΩΔΙΚΟ 106, Παρ/μα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης

3ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με ΚΩΔΙΚΟ 107, Παρ/μα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου, Νεάπολη Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης» (Κ.Κ.Π.Π.Κ.), Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Τ.Κ.714 10, Ηράκλειο Κρήτης, (υπόψη κ. Εργαζάκη Αλεξάνδρας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2813 413166.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΒΥΗΟΞΝ5-ΝΜΖ/document

«Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’’»: Πρόσληψη 20 ατόμων

Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’’», που εδρεύει στην Καλλιθέα της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’’»/Δ/νση Άθλησης, Καλλιθέα Αττικής

7ΥΕ Καθαριστές-τριες, ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’’»/Δ/νση Άθλησης, Καλλιθέα Αττικής

3ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’’»/Δ/νση Άθλησης, Καλλιθέα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’’», Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Θ.785 14, Τ.Κ.176 03, (υπόψη κ.κ. Τσιακμάκη Αγγελικής και Χαμάκου Παναγιώτας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9598555.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-04-2019 έως και 24-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΜΚΑΟΛΨΦ-2Γ3/document

 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Κω: Πρόσληψη 17 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δ. Κω (ΔΕΥΑΚ), που εδρεύει στην Κω της ΠΕ Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Οικονομολόγος, ΔΕ Κω, ΔΕΥΑΚ, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Διοικητικός, ΔΕ Κω, ΔΕΥΑΚ, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

2ΔΕ Υδραυλικοί, ΔΕ Κω, ΔΕΥΑΚ, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Υδραυλικός, ΔΕ Ηρακλειδών, ΔΕΥΑΚ, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος, ΔΕ Κω, ΔΕΥΑΚ, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

3ΔΕ Οικοδόμοι, ΔΕ Κω, ΔΕΥΑΚ, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

2ΔΕ Οδηγοί [Γ+Ε’ (C+E’) Kατηγορίας –Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου], ΔΕ Κω, ΔΕΥΑΚ, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

3ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης-Αποχέτευσης, ΔΕ Κω, ΔΕΥΑΚ, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

3ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης-Αποχέτευσης, ΔΕ Ηρακλειδών, ΔΕΥΑΚ, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δ. Κω (ΔΕΥΑΚ), Σκεύου Ζερβού 40, Τ.Κ. 853 00, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Μούρα Κωνσταντίνου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22420 23915.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-04-2019 έως και 22-04-2019 (εργάσιμες ημέρες, 08.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΡΟ5ΟΞΓΦ-XΦΠ/document

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» Δ. Κρωπίας: Πρόσληψη 12 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» Δ. Κρωπίας, που εδρεύει στο Κορωπί της ΠΕ Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των Δημοτικών Γυμναστηρίων και των διαφόρων προγραμμάτων Άθλησης στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη 2μηνης διάρκειας, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

12ΠΕ Φ. Αγωγής, Κορωπί Αττικής.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» Δ. Κρωπίας, Θάσου Χάλκης και Αρκαδίας, Τ.Κ. 194 41, Κορωπί Αττικής, (υπόψη κ. Θεοχάρη Ευαγγελίας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6022377.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-04-2019 (08.30π.μ.-14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ω1ΒΟΚΥΓ-ΛΟ5/document

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15636 και τίτλο «Αποκεντρωμένες μονάδες ΕΛΚΕ», το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους σε συνέχεια της από 5-3-2019 απόφαση της Συγκλήτου με ΑΔΑ ΩΚΠ446ΨΖ2Ν-832 και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ έως και 24 μήνες συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της αρχικής σύμβασης, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Χώροι του ΕΚΠΑ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Υποστήριξη των διαδικασιών που σχετίζονται με τα ερευνητικά έργα και προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ (ευρωπαϊκά προγράμματα, ΕΣΠΑ, , προγράμματα, παροχής υπηρεσιών, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών κλπ), όπως η σύνταξη και ο έλεγχος προϋπολογισμών, αιτημάτων για την προμήθεια ειδών ή παροχή υπηρεσιών, αιτημάτων απασχόλησης προσωπικού, προσκλήσεων, ο έλεγχος παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών αμοιβών και δαπανών κλπ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Σχολών Οικονομικών ή Πολιτικών ή Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,

2) Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2)

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (Παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου /κας ……………….

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 031032/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 15636,

είτε  αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 23-04-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΘΧΙ46ΨΖ2Ν-2ΤΨ/document

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης: Πρόσληψη 9 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα (Ν.Μ.) Σπάρτης,  που εδρεύει στη Σπάρτη της ΠΕ Λακωνίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 24μηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

9ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης, Ν.Μ. Σπάρτης, Σπάρτη Λακωνίας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα (Ν.Μ.) Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη Λακωνίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Κουμουτζή Γεώργιου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 27310 93125.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-04-2019 έως και 30-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΡΚΨ46907Η-ΤΞ9/document

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη 9 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ), που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα της ΠΕ Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 8μηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΔΕ Υδραυλικοί, ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας Ηπείρου

2ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας Ηπείρου

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (αποφρακτικού οχήματος με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση συμμετοχής-προτίμησης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ), Γραμματεία, Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 461 00, Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας Ηπείρου, (υπόψη κ. Κ. Τσίπη).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26650 23223.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-04-2019 έως και 22-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕΙΥΟΡ8Μ-ΥΞΧ/document 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), που εδρεύει στην Ανάβυσσο της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,   για τις ανάγκες του προγράμματος «Λειτουργία και Ανάπτυξη Ενυδρείου Κρήτης» με Κ.Ε(700100000), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Καθ. Σπυρίδων Α. Μαυράκου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 5μηνης & 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΔΕ Υπαλλήλων Υποδοχής –Ταμία, με σύμβαση 5μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης, Θαλασσόκοσμος/ Ενυδρείο Κρήτης, Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης

1ΔΕ Υπάλληλος Υποδοχής –Ταμίας, με σύμβαση 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης, Θαλασσόκοσμος/ Ενυδρείο Κρήτης, Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης

1ΤΕ Υπάλληλος Υποστήριξης Τμήματος Προώθησης, με σύμβαση 5μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης, Θαλασσόκοσμος/ Ενυδρείο Κρήτης, Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Ενυδρείο Κρήτης, Γραμματεία, Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, Τ.Κ. 715 00, Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης,

είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hrdept@hcmr.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 76331.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΦΣ7ΟΡΡΘ-5ΧΒ/document

Δήμος Βοΐου: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Βοΐου, που εδρεύει στη Σιάτιστα της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών στην Υπηρεσία Πράσινου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη 2μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ(8) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

8ΥΕ Εργάτες-τριες Γενικών Καθηκόντων, Υπηρεσία Πρασίνου Δ. Βοΐου Νεάπολης Κοζάνης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 500 01, Νεάπολη Κοζάνης Δ. Μακεδονίας (υπόψη κ. Ζήκου Φρειδερίκης).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24683 50203.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-04-2019 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΤΒΗΩ97-ΨΔΜ/document

Δήμος Πειραιά: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:.

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος Εναερίτης με 8μηνη σύμβαση, Δ/νση Ηλεκτρολογικού-Μηχανολογικού Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

3ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εναερίων & Υπογείων Δικτύων με 8μηνη σύμβαση, Δ/νση Ηλεκτρολογικού-Μηχανολογικού Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

1ΔΕ Χειριστής Κομπρεσέρ με 8μηνη σύμβαση, Δ/νση Ηλεκτρολογικού-Μηχανολογικού Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου Γερανοφόρων-Καλαθοφόρων με σύμβαση 7μήνες & 12 ημέρες, Δ/νση Ηλεκτρολογικού-Μηχανολογικού Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς Αττικής, (υπόψη κ. Βορρεάκου Αναστασίας).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2022566-250-256.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-04-2019 έως και 18-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΞΞΧΩΞΥ-Α3Ο/document

Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης-Αποχέτευσης» Φαρκαδόνας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης» (Δ.Ε.Υ.Α.) Φαρκαδόνας, που εδρεύει στη Φαρκαδόνα  της ΠΕ Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  για την κάλυψη  εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Υδραυλικός, ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας, Φαρκαδόνα Τρικάλων

1ΔΕ Βοηθός Τεχνίτη Υδραυλικού, ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας, Φαρκαδόνα Τρικάλων

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (JCB), ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας, Φαρκαδόνα Τρικάλων

3ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας, Φαρκαδόνα Τρικάλων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης» (Δ.Ε.Υ.Α.) Φαρκαδόνας, Διεύθυνση Διοικητικού, Ν. Πλαστήρα 44Β, Τ.Κ.420 31, Φαρκαδόνα Τρικάλων Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Δέσποινας Μπότη).

 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24330 23226.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-04-2019 έως και 19-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ε18ΟΛΔΒ-ΣΒΒ/documen

Δήμος Νέας Ιωνίας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία της ΠΕ Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΤΕ Φυσικοθεραπευτές, Τμήμα Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Δ. Νέας Ιωνίας, Νέα Ιωνία Αττικής

3ΥΕ Καθαριστές-τριες Εσωτερικών Χώρων, Τμήμα Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Δ. Νέας Ιωνίας, Νέα Ιωνία Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Νέας Ιωνίας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34, Νέα Ιωνία Αττικής, (υπόψη κ. κ. Γαλάτου Αργυρώς ή Ζαλαβρά Δήμητρας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2000470 & 213 2000415.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-04-2019 έως και 18-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΥΤΩΩΚΥ-5ΞΡ/document

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στο Ρίο Πάτρας της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1085/10172/09-04-2019 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη  συνολικά πέντε (5) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10962, ΦΕΚ 488/Γ’/04-04-2019, ΑΔΑ: Ω4ΜΘ469Β7Θ-ΓΣΜ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Επιστήμη Μικροφασικών & Νανοφασικών Υλικών με έμφαση στα Μαγνητικά Υλικά».

Β)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1)ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10964, ΦΕΚ 482/Γ’/03-04-2019, ΑΔΑ: ΩΓΡΦ469Β7Θ-5ΣΦ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστικά Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας».

2)ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10965, ΦΕΚ 488/Γ’/04-04-2019, ΑΔΑ: 6Η9Ψ469Β7Θ-4ΝΕ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Ρεολογία και Μηχανική Συνθέτων Ρευστών».

Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10966, ΦΕΚ 482/Γ’/03-04-2019, ΑΔΑ: ΩΝΙΦ469Β7Θ-ΝΡΗ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική».

Δ)ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10967, ΦΕΚ 488/Γ’/04-04-2019, ΑΔΑ: 7Ζ6Τ469Β7Θ-ΘΛΓ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων:

1) Τμήμα Επιστήμης των Υλικών: τηλ.: 2610 997554

Ιστότοπος: www.matersci.upatras

Ε-mailsecretariat@msci.upatras.gr & mscisecr@upatras.gr

2) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών: τηλ.: 2610 996420

Ιστότοπος: www.ece.upatras.gr , Ε-mailsecretary@ece.upatras.gr

3) Τμήμα Χημικών Μηχανικών: τηλ.: 2610 969500-503

Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr , Ε-mailsecretary@chemeng.upatras.gr

4) Τμήμα Ιατρικής: τηλ.: 2610 969100, 2610 992942 & 2610 969114

Ιστότοπος: www.med.upatras.gr , Ε-mailsecretary@med.upatras.gr

5) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: τηλ.: 2610 996270, 2610 969962 & 2610 969983

Ιστότοπος: www.econ.upatras.gr , Ε-mailecon-secr@upatras.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-06-2019

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας, για την κάλυψη αναγκών Καθαριότητας απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων των Παραρτημάτων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, 8ωρης απασχόλησης, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Καθαριότητας ,Παρ/μα ΑΜΕΑ Λεχαινών-Μονάδα Λεχαινών, Λεχαινά Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ηλεία Δ. Ελλάδας

1ΥΕ Καθαριότητας ,Παρ/μα ΑΜΕΑ Λεχαινών-Μονάδα Πύργου, Πύργος  Ηλείας Δ. Ελλάδας

1ΥΕ Καθαριότητας ,Παρ/μα ΑΜΕΑ Αιγίου, Αίγιο Αχαΐας Δ. Ελλάδας

1ΥΕ Καθαριότητας  ,Παρ/μα Προστασίας Παιδιού Αχαΐας «ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», Πάτρα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», Παράρτημα ΑΜΕΑ Λεχαινών, 1ο χλμ Λεχαινών-Μυρσίνης, Τ.Κ. 270 53, Λεχαινά Ηλείας Δ. Ελλάδας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26233 60200 & 26233 60221.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-04-2019 έως και 22-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΝΩΒΟΞΝΑ-73Η/document

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Ανάπτυξη εφαρμογής 4D περιήγησης στην ιστορία του τοπίου», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο, επίκουρο καθηγητή Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. διάρκειας έως τις 08-02-2020, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Διδάκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/η υποψήφιος/α θα συμμετάσχει στην Ενότητα Εργασίας 1 (Μελέτη Ιστορίας του Τοπίου). Αντικείμενο του έργου θα αποτελέσει η επιτόπια εθνογραφική έρευνα στις αγροτικές κοινότητες της περιοχής του Γράμμου. Συγκεκριμένα, ο/η διδάκτορας κοινωνικός/η ανθρωπολόγος σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα θα προχωρήσουν στην αποδελτίωση τοπικού τύπου και στην έρευνα τοπικών και προσωπικών αρχείων που μεταφέρουν «τεκμήρια ζωής» σχετικά με τη σχέση περιβάλλοντος και τοπικών κοινοτήτων. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στην επιτόπια εθνογραφική έρευνα θα περιλαμβάνουν: ανοιχτές ποιοτικές συνεντεύξεις βάθους, συμμετοχική παρατήρηση και ιστορικά ζωής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πανεπιστημίου Ιστορίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Γεωγραφίας

– Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ιστορία ή την Κοινωνιολογία ή την Κοινωνική Ανθρωπολογία

– Διδακτορικό στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

– Τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (Β2)

– Τουλάχιστον 3 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια συναφή με το πεδίο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή της Ιστορίας.

1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην Ενότητα Εργασίας 1 (Μελέτη Ιστορίας του Τοπίου) βοηθώντας επικουρικά την ερευνητική ομάδα στην επιτόπια εθνογραφική έρευνα στις αγροτικές κοινότητες της επιλεχθείσας περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, οι γνώσεις και οι εμπειρίες του/της υποψήφιου/ας στην επικοινωνία με τις κοινωνικές ομάδες της περιοχής θα συμβάλει στις ποιοτικές συνεντεύξεις και στα ιστορικά ζωής των κατοίκων της περιοχής του Γράμμου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού

– Άδεια άσκησης κοινωνικού λειτουργού

– Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

– Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (Β2)

1 Υποψήφιος Διδάκτορας Φυσικής της Ατμόσφαιρας/Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συγκέντρωση μετρήσεων από υπάρχοντα δίκτυα παρακολούθησης.

– Μελέτη της κλιματολογίας της περιοχής ενδιαφέροντος.

– Παραγωγή κλιματολογικών χρονοσειρών στις απαραίτητες χωρικές και χρονικές κλίμακες.

– Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του έργου κατά την επεξεργασία/μοντελοποίηση και οπτικοποίηση των κλιματικών δεδομένων.

– Εγκατάσταση μικρού μετεωρολογικού σταθμού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Φυσικής.

– Μεταπτυχιακό δίπλωμα Τμήματος Φυσικής

-Υποψήφιος/α Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής με θέμα έρευνας συναφές με την Φυσική της Ατμόσφαιρας και του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος.

– (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)

– Τουλάχιστον Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (Β2)

1 Πτυχιούχος Δασολογίας, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανάλυση δειγμάτων ιζήματος και βρύων- καταγραφή γυρεοπαλυνόμορφων και μη-γυρεοπαλυνόμορφων (σπόρια μυκήτων, σπόρια φτερών) από σύγχρονους τύπους βλάστησης, κατασκευή διαγραμμάτων με τη χρήση των προγραμμάτων Tilia και TGView.

Η παραπάνω εργασία συνδέεται με την ενότητα εργασίας 4β. παλυνολογική μελέτη: λήψη δείγματος, ραδιοχρονολόγηση, ανάλυση γύρης και άλλων παλυνομόρφων.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 1 Μελέτη Ιστορίας Τοπίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Δασολογίας.

– Αποδεδειγμένη γνώση της χρήσης των προγραμμάτων Tilia και TGview.

Σημ: Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική πτυχιακή/διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

– Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

1 Πτυχιούχος Βιολογίας με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Παλυνολογία – Ιστορία της Βλάστησης, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανάλυση δειγμάτων ιζήματος – καταγραφή γυρεοπαλυνόμορφων και μη-γυρεοπαλυνόμορφων (διάτομα, σπόρια μυκήτων, σπόρια φτερών, charcoals), κατασκευή διαγραμμάτων με τη χρήση των προγραμμάτων Tilia και TGView.

Η παραπάνω εργασία συνδέεται με την ενότητα εργασίας 4β. παλυνολογική μελέτη: λήψη δείγματος, ραδιοχρονολόγηση, ανάλυση γύρης και άλλων παλυνομόρφων.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 1 Μελέτη Ιστορίας Τοπίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Βιολογίας.

– Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Παλυνολογία- Ιστορία της Βλάστησης.

– Αποδεδειγμένη γνώση της χρήσης των προγραμμάτων Tilia και TGview.

Σημ: Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική πτυχιακή/διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

– Τουλάχιστον Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΣπουδαστήριο Λαογραφίας, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, Ισόγειο, Αίθουσα 104, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από τον Τομέα του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του Έργου.

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στα τηλ.: 2310 997288, 2310 998156 & 2310 992745 ενώ για τη διαδικασία υποβολής πρότασης στα τηλ.: 2310 994009, 2310 994082 & 2310 994026.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 02-05-2019 (εκτός της Μ. Πέμπτης και της Τρίτης του Πάσχα), (10.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9Ξ2Ι46Ψ8ΧΒ-ΩΜΥ/document

Δήμος Μεγάρων: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Μεγάρων, που εδρεύει στα Μέγαρα της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,  για την κάλυψη  άμεσων και επιτακτικών αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΔΕ Ναυαγοσώστες, Ακτές Δ. Μεγάρων Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Μεγάρων, Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη, Τ.Κ. 191 00, Μέγαρα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22960 81100 & 22960 81904.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-04-2019 έως και 17-04-2019,

(εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6802ΩΚΠ-ΘΥ6/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα της ΠΕ Πρέβεζας  της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος & Μουσείο Νικόπολης Πρέβεζας Ηπείρου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Μουσείο Νικόπολης Πρέβεζας Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Εθνικής Αντίστασης 108-110, Τ.Κ. 481 00, Πρέβεζα Ηπείρου, (υπόψη κ. Ζωής Χρήστου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26820 89890.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-04-2019 έως και 18-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ9ΦΒ4653Π4-ΜΧΒ/document

Δήμος Νικολάου Σκουφά: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, που εδρεύει στην Πέτα της ΠΕ Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου,  για την κάλυψη αναγκών της αρδευτικής περιόδου από 01-05-2019 έως και 30-10-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων-Εποπτών ή Υδρονομέων  Άρδευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Επόπτης ή Υδρονομέας  Άρδευσης, Πρώτος τομέας άρδευσης των θέσεων Ζερμή και Μυλοτόπια περιοχής Πέτα Άρτας

1 Επόπτης ή Υδρονομέας  Άρδευσης, Δεύτερος τομέας άρδευσης των θέσεων Ριζαριά, Γυαλός, Λάμαρη και Κουτσουμπές περιοχής Πέτα Άρτας

1 Επόπτης ή Υδρονομέας  Άρδευσης, Πρώτος τομέας άρδευσης στην περιοχή Σωτήρος Συκεών Άρτας

1 Επόπτης ή Υδρονομέας  Άρδευσης, Δεύτερος τομέας άρδευσης στην περιοχή Παλιακούλες Συκεών Άρτας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νικολάου Σκουφά, Δημοτικό Κατάστημα Πέτα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Τ.Κ. 472 00, Πέτα Άρτας Ηπείρου.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26813 60404 & 26813 60400, FAX: 26810 83259 (Γραφείο Προσωπικού στο Δημοτικό κατάστημα Πέτα, εργάσιμες ημέρες  09:00π.μ.-13:00μ.μ.)

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-04-2019 έως και 17-04-2019 (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΦΘΚΩΚ5-ΕΒΚ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικήςγια τις ανάγκες του έργου «Αρχαίες στρατηγικές για την χρήση γης υπό διαχρονική προοπτική και οι επιπτώσεις στα σχέδια σύγχρονων υποδομών» με το ακρωνύμιο «Siphnos and beyond» στο πλαίσιο της δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τα Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορείαανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων –Εργατοτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες με εμπειρία σε αντίστοιχα έργα με εμπειρία σε αντίστοιχα έργα

(ανασκαφικών καθαρισμών), Σίφνος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55, Αθήνα Αττικής.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-04-2019 έως και 17-04-2019 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΝΠ34653Π4-4ΙΞ/document

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Επιτροπή Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε./Τ.Ε.Ι) Κ. Μακεδονίας,  που εδρεύει στις Σέρρες της ΠΕ Σερρών της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με Κωδικό MIS 5032712 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), Kωδ. 80203, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-12-2022 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της δράσης, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων-Εξωτερικών Συνεργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2 Συνεργάτες Ειδικότητας Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας, Σέρρες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

 Διοικητική και οργανωτική υποστήριξη για την υλοποίηση των Πράξεων που είναι ενταγμένες στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ της περιόδου 2014-20 και που Υλοποιούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού. Παραδοτέα θέσης 1: διεκπεραίωση διοικητικών και διαχειριστικών υποθέσεων με το υπουργείο και τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ, δήλωση δαπανών στο ηλεκτρονικό σύστημα, κτλ, Παραδοτέα θέσης 2: επικοινωνία με αρμόδιους χειριστές των έργων και συνεργασία με επιστημονικούς υπευθύνους, χειρισμός συστήματος διαχείρισης ΕΛΚΕ για την παρακολούθηση έργων, κτλ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή συναφούς Τμήματος.

2) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

3) Γνώση Υπολογιστών

4) Καλή γνώση Αγγλικών.

1 Συνεργάτης Ειδικότητας Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας, Σέρρες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Λογιστική Υποστήριξη για την υλοποίηση των Πράξεων που είναι ενταγμένες στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ της περιόδου 2014-20 και που Υλοποιούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού. Παραδοτέα: πληρωμές συνεργατών, πληρωμές φόρων, πληρωμές προμηθευτών, προϋπολογισμοί έργων, κατάρτιση ισολογισμού ΕΛΚΕ, κτλ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Λογιστικής – Χρηματοοικονονομικής ή συναφούς Τμήματος.

2) Επαγγελματική εμπειρία σε λογιστήριο τουλάχιστον δεκαοκτώ μήνες

3) Γνώση Υπολογιστών

4) Καλή γνώση Αγγλικών.

1 Συνεργάτης Ειδικότητας Πληροφορικής, ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας, Σέρρες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση των Πράξεων που είναι ενταγμένες στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ της περιόδου 2014-20 και που Υλοποιούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού. Παραδοτέα: τεχνική διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων του ΕΛΚΕ, καταχώρηση εγγράφων στη Διαύγεια, αναρτήσεις προσκλήσεων, προϋπολογισμών, αναρτήσεις αιτημάτων διαγωνισμών, κτλ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος

2) Επαγγελματική εμπειρία συναφής με το τίτλο σπουδών τουλάχιστον δεκαοκτώ μήνες

3) Καλή Γνώση Αγγλικών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε  να τα αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κ. Μακεδονίας, Επιτροπή Ερευνών (ΕΕ), Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23210 49239 (εργάσιμες ημέρες & ώρες).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-04-2019 έως και 24-04-2019 (12.00μ.μ.)

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/639Μ469143-41Ο/document

Δήμος Μετεώρων: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Μετεώρων, που εδρεύει στην Καλαμπάκα της ΠΕ Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Μηχανικό Σάρωθρο-Σκούπα), Καλαμπάκα Τρικάλων

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (JCB), Καλαμπάκα Τρικάλων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Μετεώρων, Πρωτόκολλο, Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 422 00, Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Μέλλιου Βάϊας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24323 50216.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΣ0ΖΩΕΛ-ΟΓ2/document

Δήμος Κω: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Κω, που εδρεύει στην Κω της ΠΕ Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,  για την κάλυψη αναγκών της αρδευτικής περιόδου από 15-05-2019 έως και 15-10-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 5μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων-Υδρονομέων  Άρδευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Λίμνης Πυλίου (Δ.Δ. Πυλίου & Δ.Δ. Ασφενδιού)

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Λιμνοδεξαμενής Μεσσαριάς (Δ.Δ. Ασφενδιού),

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Λιμνοδεξαμενής Κω (Δ.Δ. Κω).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Κω, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 853 00, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο 1  αίτηση για 1 θέση υδρονομέα.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22423 60481, 22423 60489 & 22423 60426 & FAX: 22420 21341.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-04-2019 έως και 17-04-2019 (εργάσιμες ημέρες  & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΘΔΡΩΠΕ-ΕΘΔ/document 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Π.),  που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408 και τίτλο «Migrants Integration in the Labour Market inEurope – 821725 AMIF-2017-AGINTE (MILE)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αχιλλέα Καμέα, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Κοινωνιολόγος με 5μηνη σύμβαση εργασίας έως και 30-09-2019 με δυνατότητα ανανέωσης, Πάτρα  Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

– Έρευνα για ανάγκες κατάρτισης, συντονισμός ομάδων εργασίας σε θέματα κατάρτισης, ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας βάσει κοινωνικών κριτηρίων με έμφαση σε πολιτικές ενάντια στις διακρίσεις.

Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων ανά θέση:

Απασχόληση στα Πακέτα Εργασίας:

-WP2 – Engagement and capacity building of multi stakeholders networks

Συμμετοχή στα παραδοτέα:

2.1 Research

2.2.1 Study visits reports

2.3.1 Local working groups written agreements

2.3.2 Local and transnational working groups actions plans

2.3.3 Local and transnational working groups final reports

2.4.1 Capacity building Training programme.

-WP4 – Fostering access and integration into work

Συμμετοχή στα παραδοτέα:

4.1 Round tables meetings’ reports.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Κοινωνιολογίας.

1 ΠΕ Θετικών Επιστημών ή Πληροφορικής με 5μηνη σύμβαση εργασίας έως και 30-09-2019 με δυνατότητα ανανέωσης, Πάτρα  Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Υποστήριξη συντονισμού εταίρων, έρευνα για την αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών έργου, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας, συγγραφή αναφορών και δελτίων.

Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων ανά θέση:

Απασχόληση στα Πακέτα Εργασίας:

-WP2 – Engagement and capacity building of multi stakeholders networks

Συμμετοχή στα παραδοτέα:

2.1 Research

2.2.1 Study visits reports

2.3.1 Local working groups written agreements

2.3.2 Local and transnational working groups actions plans

2.3.3 Local and transnational working groups final reports

2.4.1 Capacity building Training programme.

-WP3 Developing skills for work

Συμμετοχή στα παραδοτέα:

3.1 Agreements signed by companies and project tutors.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Πληροφορικής.

1 ΠΕ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής με 4μηνη σύμβαση εργασίας έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης, Πάτρα  Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης της έρευνας για την αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών έργου.

Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων ανά θέση:

Απασχόληση στα Πακέτα Εργασίας:

WP2 Engagement and capacity building of multi stakeholders networks

Συμμετοχή στα παραδοτέα:

2.1 Research

2.4.1 Capacity building Training programme.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Πληροφορικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  την αίτηση υποψηφιότητας (φόρμα αίτησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά, 1 φορά, ανά θέση, σε έντυπη μορφή και με τη σειρά που αναφέρεται στην πρόσκληση σε εσώκλειστο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Κτίριο Γ-Γραφείο Γ1 ΑΠΧ

Πάροδος Αριστοτέλους 18

Τ.Κ. 263 35, Περιβόλα Πατρών Αχαΐας Δ. Ελλάδας, με την ένδειξη:

Υποβολή υποψηφιότητας για ανάθεση έργου στο Έργο 70408/3η Διαδικασία

Θέση: 1 ή 2 ή 3 ,

είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση τις εργάσιμες ημέρες (08.30π.μ.-13.30μ.μ.),

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier (βάσει της ημερομηνίας της σφραγίδας αυτών).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 367696, emailinfo@daissy.eap.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-04-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΦΩΓ46ΨΖΣΘ-ΟΔ7/document

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Μ.Π.), που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης τoυ Έργου: «Hardware Acceleration of Machine Learning Applications in the Cloud» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5044, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ» που συγχρηματοδοτείται από το «ΕΛΙΔΕΚ», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου Ι.Δ. για την παροχή έργου, συνολικά τριών (3) ατόμων-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Υποψήφιος Διδάκτορας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών  Υπολογιστών με

ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: CloudAccel_phd1 και σύμβαση διάρκειας  27 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και έως 30 μήνες σε περίπτωση παράτασης του έργου (31-10-2021),  Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής Hardware Accelerators.

Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των επιδόσεων επιταχυντών βασισμένων σε machine learning IP modules.

Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των επιδόσεων επιταχυντών βασισμένων σε neural network IP modules.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Hardware Accelerator Generators (machine learning) με γλώσσα προγραμματισμού High-level Synthesis (HLS, OpenCL)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης.
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας.

1 Υποψήφιος Διδάκτορας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών με

ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: CloudAccel_phd2 και σύμβαση διάρκειας  24 μηνών,  Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής Hardware Accelerators.

Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των επιδόσεων επιταχυντών βασισμένων σε machine learning IP modules.

Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των επιδόσεων επιταχυντών βασισμένων σε neural network IP modules.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Hardware Accelerator Generators (machine learning) με γλώσσα προγραμματισμού High-level Synthesis (HLS, OpenCL)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

– Βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης.

– Γνώση αγγλικής γλώσσας.

1 Υποψήφιος Διδάκτορας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών με

ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: CloudAccel_phd3 και σύμβαση διάρκειας 12 μηνών, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής Hardware Accelerators.

Μοντελοποίηση Νευρωνικών Δικτύων

Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των επιδόσεων επιταχυντών βασισμένων σε machine learning IP modules.

Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των επιδόσεων επιταχυντών βασισμένων σε neural network IP modules.

Μοντελοποίηση

Graphbased συστημάτων υπολογισμού

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Hardware Accelerator Generators (machine learning) με γλώσσα προγραμματισμού Highlevel Synthesis (HLSOpenCL)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης.
  • Γνώστη αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα-Παράρτημα ΙΙ) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή σε πλήρη σφραγισμένο φάκελο, στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρωτόκολλο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, με αναγραφή στο φάκελο:

1)Η ένδειξη για το Έργο: «Hardware Acceleration of Machine Learning Applications in the Cloud» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΑΧΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΟΥΝΤΡΗ

2) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 21385/11-04-2019 και ο κωδικός της θέσης CloudAccel_phd1, CloudAccel_phd2, CloudAccel_phd3.

3) Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.:  +30 210 7723653 (10.00π.μ.-17.00μ.μ., κ. Χριστόφορος Καχρής) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kachris@microlab.ntua.gr

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 25-04-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦΒ046ΨΖΣ4-ΙΗΜ/document

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (ΕASO), σύμφωνα με το Α.Π. 2194/27-03-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΘΕΣΗΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
EASO/2019/ΤΑ/008Senior Reception Officer /Senior VulnerabilityOfficer(AD7)

 

26-04-2019(13.00τ.ω. Βρυξελλών)
EASO/2019/ΤΑ/009 Senior Asylum Process Officer/Senior Dublin Officer(AD 7)

 

26-04-2019(13.00τ.ω. Βρυξελλών)
EASO/2019/ΤΑ/009 Security Officer (AD5) 29-04-2019(13.00τ.ω. Βρυξελλών)

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: applications@easo.europa.eu

 Πληροφορίες  στην ιστοσελίδα: http://easo.europa.eu/about-us/vacancies

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΑΘ8465ΧΘΨ-ANO/document 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών, Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης

(eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 2195/26-03-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΘΕΣΗΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
eu-LISA/19/CA/FGIII/3.1General Services Assistant24-04-2019
eu-LISA/19/TA/AST3/5.1Research Assistant25-04-2019

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eulisa-RECRUITMENT@eulisa.europa.eu

 Πληροφορίες  για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eulisa.europa.eu/Job_Opportunities

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9Μ9Θ465ΧΘΨ-ΒΑΩ/document

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA), σύμφωνα με το Α.Π. 2196/26-03-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Βοηθού του Διευθυντή με στοιχεία προκήρυξης: REFAASTDIRAD6-2019

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

 Πληροφορίες  για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://fra.europa.eu/en/vacancy/2019/assistant-director

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-04-2019 (13.00 τ.ω. Βιέννης)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΖΘΑ465ΧΘΨ-Γ4Ω/document

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 20192693/09-04-2019 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 482/Γ’/03-04-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10958, (ΑΔΑ: 9ΟΓΩ469Β7Τ-3Ο7)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Λειτουργικά Συστήματα» με συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: «Σχεδίαση Λειτουργικών Συστημάτων με έμφαση στον παράλληλο υπολογισμό, αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης και διαχείρισης πόρων και μνήμης, ταυτοχρονισμός (concurrency), τεχνολογίες λογισμικού για Λειτουργικά Συστήματα, βελτιστοποίηση κατανάλωσης ισχύος».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 4142097,(Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, εργάσιμες ημέρες & ώρες).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΑΤ2469Β7Τ-Η0Η/document 

Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Κοινοπραξία  Innovative Medicines Initiative 2 (ΙΜΙ2  JU), σύμφωνα με το Α.Π. 2368/02-04-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΘΕΣΗ
ΙΜΙ2/2019/ΤA/002Head of Administration and Finance-Τemporary Agent(M/F)-AD11

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Κοινοπραξία.

 Πληροφορίες  για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/99ΧΠ465ΧΘΨ-4ΥΒ/document 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών, Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης

(eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 1834/13-03-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα με στοιχεία:

eu-LISA/19/SNE/3.1 IT Expert-System Engineer (Tallinn, ESTONIA).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας τους  ηλεκτρονικώς στη Μ.Ε.Α. έως και 26-04-2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@rp-grece.be 

 Πληροφορίες  για την ανωτέρω προκήρυξη στην ιστοσελίδα:

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/SecondedNationalExpert.aspx

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-04-2019 (τελική)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9Σ69465ΧΘΨ-ΦΤΚ/document (πηγή)ΒΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΩ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com