Με έγκριση ΑΣΕΠ προσλήψεις στο χιονοδρομικό Βασιλίτσας

Το πράσινο φως άναψε το ΑΣΕΠ για προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας και για χρονική διάρκεια έως τέσσερις μήνες

Ειδικότερα σύμφωνα με ΚΥΑ οι προσλήψεις εγκρίνονται για την κάλυψη των εποχικών αναγκών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας».

Οι προσλήψεις του εποχικού προσωπικού θα γίνουν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 4 μήνες, για το έτος 2018-2019.

Η έγκριση δόθηκε μετά από θετική γνωμοδότηση του ΑΣΕΠ περί πρόσληψης προσωπικού για εποχικές ανάγκες του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας. αλλά και την βεβαίωση του ΑΣΕΠ με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας για τη σύναψη μίσθωσης έργου ΠΕ Ιατρών.

Ο αριθμός του προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο, για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών καθορίζεται ως ακολούθως:

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ

(πηγή)