Προσλήψεις 1.197 ατόμων σε 46 φορείς του Δημοσίου (λίστα)

Σε προσλήψεις 1197 ατόμων προχωρούν 46 φορείς του Δημοσίου μέσω προκηρύξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

ΒΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΩ

Συγκεκριμένα οι θέσεις και οι φορείς είναι:

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Πρόσληψη 74 ατόμων

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο της ΠΕ Ηρακλείου  της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά εβδομήντα τεσσάρων (74) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

69ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης

4ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ξανθουδίδου & Χατζιδάκη, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης, (υπόψη κ. Δ. Αβρονιδάκη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2810 279000.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-03-2019 έως και 08-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΧΟΔ4653Π4-ΖΦΡ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνης: Πρόσληψη 12 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της ΠΕ Ρεθύμνης  της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Προσωρινή Έκθεση

Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου, Ρέθυμνο Κρήτης

6ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Μουσείο και Αρχαιολογικός

Χώρος αρχαίας Ελεύθερνας, Ρέθυμνο Κρήτης

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Βόρεια Ακτή της Περιοχής

Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Κρήτης

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος

Ζωμίνθου, Ανώγεια Ρεθύμνου Κρήτης

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Μουσείο και Αρχαιολογικός

Χώρος αρχαίας Ελεύθερνας, Ρέθυμνο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Αρκαδίου 214, Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο Κρήτης (υπόψη κ. Γεωργίας Κορδατζάκη).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 28310 23653 & 28310 58842.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-04-2019 έως και 12-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΠΞΟ4653Π4-ΧΕΠ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας: Πρόσληψη 45 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας, που εδρεύει στους Δελφούς της ΠΕ Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

39ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Δελφών, Δελφοί Φωκίδας Στ. Ελλάδας

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξιδίου Δελφών Φωκίδας Στ. Ελλάδας

3ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Δελφών, Δελφοί Φωκίδας Στ. Ελλάδας

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού –Καθαριότητας, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Δελφών, Δελφοί Φωκίδας Στ. Ελλάδας

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού –Εργατών, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Δελφών, Δελφοί Φωκίδας Στ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας, Τ.Κ. 330 54, Δελφοί Φωκίδας Στερεάς Ελλάδας (υπόψη κ. Αλτιπαρμάκη Γεώργιου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22650 82313 & 22650 82346.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-04-2019 έως και 08-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΚΙΓ4653Π4-ΑΚΙ/document

 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού & Λευκού Πύργου: Πρόσληψη 46 ατόμων(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού & Λευκού Πύργου που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

46ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού & Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Η κατανομή του προσωπικού στα ανωτέρω Μουσεία θα καθορίζεται από τον Προϊστάμενο

της Υπηρεσίας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού & Λευκού Πύργου, Λεωφόρος Στρατού 2,ΤΚ.540 13, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 306400.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 09-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/65ΔΞ4653Π4-9ΣΩ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας: Πρόσληψη 82 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά ογδόντα δύο (82) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

58ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος & Μουσεία Αρχαίας Ολυμπίας, Αρχαία Ολυμπία Ηλείας Δ. Ελλάδας

4ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου, Πύργος Ηλείας Δ. Ελλάδας

4ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώρος Κάστρου Χλεμουτσίου, Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης Ηλείας Δ. Ελλάδας

3ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Χώρος Ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών, Δ. Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Ηλείας Δ. Ελλάδας

7ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Χώρος & Μουσεία Αρχαίας Ολυμπίας, Αρχαία Ολυμπία Ηλείας Δ. Ελλάδας

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώρος Κάστρου Χλεμουτσίου, Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης Ηλείας Δ. Ελλάδας

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Χώρος Ναού Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες, Δ. Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Ηλείας Δ. Ελλάδας

4ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Αρχαιολογικός Χώρος & Μουσεία Αρχαίας Ολυμπίας, Αρχαία Ολυμπία Ηλείας Δ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Γραμματεία, Τ.Κ. 270 65, Αρχαία Ολυμπία Ηλείας Δυτικής Ελλάδας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26240 22529.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-03-2019 έως και 08-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Γ6Ι4653Π4-Ι4Κ/document

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»: Πρόσληψη 165 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Νοσοκομειακής Μονάδας του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 24μηνης διάρκειας, συνολικά εκατόν εξήντα πέντε (165) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

70ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης με κυκλικό ωράριο όλες τις ημέρες του χρόνου συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και Αργιών, Κ.Υ. & Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, Αθήνα Αττικής

81ΥΕ Τραπεζοκόμοι, Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ, ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», Αθήνα Αττικής

8ΥΕ Βοηθοί Μαγείρων, Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ, ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», Αθήνα Αττικής

6ΥΕ Λαντζέρηδες, Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ, ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», Αθήνα Αττικής.

Οι Υποψήφιοι/ες (Τραπεζοκόμοι, Βοηθοί Μαγείρων & Λαντζέρηδες) που θα επιλεγούν θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’αριθμ.Υ1 γ/Γ. Π. οικ 35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ. Β’/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύεικαι την υπ’αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ. Β’/8-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών: «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Γραμματεία, Γραφείο 317, Υψηλάντου 45-47, Τ.Κ. 106 76, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2041201.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-04-2019 έως και 10-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΨΡΓ4690ΩΧ-ΞΘΓ/document 

Δήμος Γρεβενών: Πρόσληψη 25 ατόμων

Ο Δήμος Γρεβενών, που εδρεύει στα Γρεβενά της ΠΕ Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προς κάλυψη εποχικών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

25ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Δ. Γρεβενών, Γρεβενά Δυτικής Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Γρεβενών, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 511 00, Γρεβενά Δυτικής Μακεδονίας (υπόψη κ. Δημήτρη Βάϊου).

 Πληροφορίες στα τηλ.:  24623 50868.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-04-2019 έως και 05-04-2019 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/61ΒΙΩ9Γ-ΤΟ7/document 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας: Πρόσληψη 37 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, που εδρεύει στο Ναύπλιο της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα τριάντα επτά (37) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

15ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηνών, Δ. Άργους-Μυκηνών Αργολίδας Πελοποννήσου

7ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Παλαμηδίου, Δ. Ναυπλιέων Αργολίδας Πελοποννήσου

9ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηνών, Δ. Άργους-Μυκηνών Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου, Δ. Ναυπλιέων Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Βυζαντινό Μουσείο Δ. Άργους-Μυκηνών Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας, Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου, Δ. Ναυπλιέων Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας, Αρχαιολογικός Χώρος Παλαμηδίου, Δ. Ναυπλιέων Αργολίδας Πελοποννήσου

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας, Αρχαιολογικός Χώρος Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου Αργολίδας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως (09.00π.μ.-14.00μ.μ.), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου, Λογιστήριο, Πλατεία Συντάγματος, Τ.Κ. 211 00, Ναύπλιο (υπόψη κ.κ. Κορνηλάκη Στυλιανής).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 27520 27502.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-04-2019 έως και 11-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΣΑΙ4653Π4-6ΞΕ/document

Δήμος Παλαμά: Πρόσληψη 29 ατόμων

Ο Δήμος Παλαμά, που εδρεύει στον Παλαμά της ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  για την κάλυψη αναγκών της αρδευτικής περιόδου από 20-04-2019 έως και 19-09-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων-Υδρονομέων  Άρδευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

8 Υδρονομείς Άρδευσης, Αγρόκτημα Παλαμά

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Αγρόκτημα Βλοχού

1Υδρονομέας Άρδευσης, Αγρόκτημα Γοργοβητών

1Υδρονομέας Άρδευσης, Αγρόκτημα Κοσκινά

1Υδρονομέας Άρδευσης, Αγρόκτημα Συνοικισμού Ψαθοχώρας  της Τ.Κ. Κοσκινά

1Υδρονομέας Άρδευσης, Αγρόκτημα Καλυβακίων

1Υδρονομέας Άρδευσης, Αγρόκτημα Μάρκου

1Υδρονομέας Άρδευσης, Αγρόκτημα Μεταμόρφωσης

2Υδρονομείς Άρδευσης, Αγρόκτημα Προαστίου

1Υδρονομέας Άρδευσης, Αγρόκτημα Αγίας Τριάδας & Καλογριανών

2Υδρονομείς Άρδευσης, Αγροκτήματα Πεδινού & Μαραθέας

2 Υδρονομείς  Άρδευσης, Αγρόκτημα Ιτέας

1Υδρονομέας Άρδευσης, Αγρόκτημα Συκεώνας

1Υδρονομέας Άρδευσης, Αγρόκτημα Αστρίτσας

2Υδρονομείς Άρδευσης, Αγρόκτημα Φύλλου

1Υδρονομέας Άρδευσης, Αγρόκτημα Αμπελώνας

1Υδρονομέας Άρδευσης, Αγρόκτημα Ορφανών

1Υδρονομέας Άρδευσης, Αγρόκτημα Πετρίνου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Παλαμά, Δημοτικό Κατάστημα, Β. Παπακυρίτση 4, Τ.Κ. 432 00, Παλαμάς Καρδίτσας Θεσσαλίας

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24443 50123 και FAX 24443 50117, (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-03-2019 έως και 04-04-2019, (08.30π.μ.-14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/63ΩΗΩΞΛ-Υ4Ο/document

Δήμος Ιεράπετρας: Πρόσληψη 28 ατόμων

Ο Δήμος Ιεράπετρας, που εδρεύει στην Ιεράπετρα της ΠΕ Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης,  για την κάλυψη αναγκών της αρδευτικής περιόδου από 01-04-2019 έως και 31-12-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων-Υδρονομέων  Άρδευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1.Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη : Τρεις ( 3) Υδρονομείς με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα), ένας για κάθε αρδευτικό τομέα:

-Αρδευτικός Τομέας Ορεινής περιοχής,

– Αρδευτικός Τομέας Φέρμων και Αγιάς Φωτιάς,

-Αρδευτικός Τομέας Κουτσουνάρι- Καθαράδες.

 1. Τοπική Κοινότητα Ανατολής : Δύο (2) Υδρονομείς με μερική απασχόληση (30 ώρες την εβδομάδα).

– Ο πρώτος για τους αρδευτικούς τομείς :Δρυγιών, Περβόλια Ανατολής, Σοχόρες, Καρκάσα-Πλατανιάς και Κουτσογιάννη – Κολυμπαράς-Γούρνα.

– Ο δεύτερος για τους αρδευτικούς τομείς: Καλογέρων και Σκίνου-Μπαμπακιάς Λάκκος και Ανδρωνάς.

3.Τοπική Κοινότητα Γδοχίων: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (33 ώρες την εβδομάδα), για τον αρδευτικό τομέα Γδοχίων.

4.Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωριού: Δύο (2) Υδρονομείς με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα). Ένας για κάθε αρδευτικό τομέα:

-Αρδευτικός Τομέας Κεφάλας ,

-Αρδευτικός Τομέας Κεφαλοβρυσίου -Μεγάλης Βρύσης-Κλώρου-Κοκκινόνυχου.

 1. Τοπική Κοινότητα Μακρυλιάς: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση ( 26 ώρες την εβδομάδα) για όλους τους αρδευτικούς Τομείς.

-Αρδευτικός Τομέας Κεφαλοβρύσι και Σταυρακιώτη

-Αρδευτικός Τομέας Κουτσουνάρι

-Αρδευτικός Τομέας Πηγών Μαλαύρας

 1. Τοπική Κοινότητα Μαλλών: Τρείς (3) Υδρονομείς με μερική απασχόληση (26 ώρες την εβδομάδα έκαστος).

– Ο πρώτος για τον αρδευτικό τομέα Ρετικού

-Ο δεύτερος για τους αρδευτικούς τομείς Φλέγας – Λατζούρου – Βρυσιδίων και Πατέλας

-Ο τρίτος για τους αρδευτικούς τομείς Κουτσουνάρας, Τεριών, Κεντρικής Βρύσης , Χαλαυρών, Πατέλας και Μέσονα – Κακοπέρατου.

 1. Τοπική Κοινότητα Μεσελέρων: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση ( 26 ώρες την εβδομάδα) για τους αρδευτικούς τομείς:

– Αρδευτικός τομέας Μεσελέρων

-Αρδευτικός τομέας Πάνω Κόρακα

-Αρδευτικός τομέας Πρίνας.

 1. Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (7 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Μεταξοχωρίου.

9.Τοπική Κοινότητα Μουρνιών: Ένας (1) Υδρονομέας με πλήρη απασχόληση ( 40 ώρες την εβδομάδα) για τους αρδευτικούς τομείς : Μουρνιών και Άνω Σύμης.

 1. Τοπική Κοινότητα Μύθων: Ένας (1) Υδρονομέας με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Μύθων.
 2. Τοπική Κοινότητα Ρίζας: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (26 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Ρίζας.

12.Τοπική Κοινότητα Χριστού: Τρείς (3) Υδρονομείς με μερική απασχόληση:

-Ο πρώτος για τους αρδευτικούς τομείς Σπηλιάρας, πηγής Αγίας Παρασκευής, πηγής Πλατανιάς και Κάτω Σαρακίνας με μερική απασχόληση (23 ώρες την εβδομάδα).

-Ο δεύτερος για τους αρδευτικούς τομείς πηγής Μάνας και Γεωργαλούς με μερική απασχόληση (10 ώρες την εβδομάδα)

-Ο τρίτος για τους αρδευτικούς τομείς πηγής Καρά Σελακάνου, πηγής Αγίου Ευσταθίου Σελακάνου, πηγής Κάτω Φλέγας Σελακάνου και πηγής Μαθοκοτσανών με μερική απασχόληση (10 ώρες την εβδομάδα).

 1. Οικισμός Σταυρού: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (4 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Σταυρού.

Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥ-ΓΙΑΛΟΥ

 1. Τοπική Κοινότητα Σχινοκαψάλων : Ένας (1) Υδρονομέας για το χωριό και την παραλία με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα).
 2. Τοπική Κοινότητα Ορεινού: Δύο (2) Υδρονομείς για το χωριό και την παραλία με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα, έκαστος).
 3. Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου : Δύο (2) Υδρονομείς.

-Ο πρώτος για τον αρδευτικό τομέα Αρκαλές-Πέρα Μερά με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα).

-Ο δεύτερος για τον αρδευτικό τομέα Πέρα Βρύση-Πετράς με μερική απασχόληση (20 ώρες την εβδομάδα).

 1. Τοπική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου : Δύο (2) Υδρονομείς .

-Ο πρώτος για τον αρδευτικό τομέα του χωριού με μερική απασχόληση (20 ώρες την εβδομάδα).

-Ο δεύτερος για τον αρδευτικό τομέα Μακρύ Γιαλού (παραλία) με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ιεράπετρας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Δημοκρατίας 31, Τ.Κ. 722 00,Ιεράπετρα Λασιθίου Κρήτης.

Πληροφορίες στα τηλ.: 28423 40362 &28423 40363 καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Τοπικές Κοινότητες.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-04-2019 έως και 09-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΗΒ4ΩΡ8-ΙΩΞ/document 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 5037/13-11-2018 Προκήρυξη (ΦΕΚ 85/Γ’/01-02-2019) & (354/Γ’/14-03-2019) (Διορθώσεις Σφαλμάτων), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10698

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Γλωσσολογία με (έμφαση στη Σύνταξη-Σημασιολογία)».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 07475, (Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-05-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 6701/03-12-2018 Προκήρυξη (ΦΕΚ 339/13-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10713

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Προσομοίωση με έμφαση στις Οικονομικές & Οικονομετρικές Εφαρμογές».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07496-499 (Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-05-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 6700/03-12-2018 Προκήρυξη (ΦΕΚ 339/13-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10714

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ποσοτικές Μέθοδοι για τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07496-499 (Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-05-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 6775/18-12-2018 Προκήρυξη ΦΕΚ 347/Γ’/13-03-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10694 (Αναπληρωτής Καθηγητής)

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10695 (Επίκουρος Καθηγητής)

1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αριθμητική Ανάλυση».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07190 & 26510 07492 (Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-05-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 5912/05-12-2018 Προκήρυξη ΦΕΚ 331/Γ’/12-03-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10696

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Τέχνης από την Αναγέννηση μέχρι τον 20ο αιώνα».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07183 & 26510 07117 (Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-05-2019

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου: Πρόσληψη 109 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, που εδρεύει στη Ρόδο της ΠΕ Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά εκατόν εννέα (109) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Λογιστικού, Γραφείο ΕΦ.Α. Δωδεκανήσου, Κως

30ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου & Κοσμητική Συλλογή, Ρόδος

23ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο και Παναγία του Κάστρου, Ρόδος

11ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης Λίνδου, Ρόδος

3ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Φιλερήμου, Ρόδος

7ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Καμίρου, Ρόδος

6ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Κω

10ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Κω

4ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, CASA ROMANIA (ΡΩΜΑЇΚΗ ΟΙΚΙΑ ΚΩ)

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΡΩΜΑЇΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΩ

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Σύμης

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Καστελλόριζου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Κάσου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Αστυπάλαιας

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου & Κοσμητική Συλλογή, Ρόδος

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο και Παναγία του Κάστρου, Ρόδος

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο

2ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας, Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου, Αρχαιολογικό Μουσείο, Κοσμητική Συλλογή & Παναγία του Κάστρου, Ρόδος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, Γραμματεία Πρωτοκόλλου, Οδός Ιπποτών-Μεσαιωνική Πόλη, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22413 65280 ή 22413 65282.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-04-2019 έως και 09-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΞΥΩ4653Π4-Ε15/document

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τηναρ. πρωτ. 11170/20-03-2019, Περίληψη Προκήρυξης, (ΦΕΚ 218/Γ’/26-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

(Αναλυτική Προκήρυξη: Α.Π. 11167/20-03-2019), ΑΔΑ: 6ΙΨΞ46914Γ-ΚΣ8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10726

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Οπτική Φυσική & Οπτικός Έλεγχος».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/Β΄/31-01-2017), αφού πρώτα έχουν εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26910 62850 (Γραμματεία του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας, ταχ. δ/νση: Ψαρών 6, Τ.Κ. 251 00, Αίγιο Αχαΐας Δ. Ελλάδας) & στην ιστοσελίδα: www.teiwest.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-04-2019 έως και 09-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/66ΜΣ46914Γ-22Γ/document

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 137 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών φύλαξης κτηρίων και χώρων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 1 μηνός με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης έως τη συμπλήρωση 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης, συνολικά εκατόν τριάντα επτά (137) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

92ΥΕ Ημερήσιοι Φύλακες, ΕΚΠΑ, Αθήνα Αττικής

45ΥΕ Νυχτοφύλακες, ΕΚΠΑ, Αθήνα Αττικής.

Ο Κλάδος –Ειδικότητα ΥΕ Ημερήσιων Φυλάκων αφορά τις βάρδιες 06:00π.μ. έως 14:00μ.μ. και 14:00μ.μ. έως 22:00μ.μ.

 Ο Κλάδος –Ειδικότητα ΥΕ Νυχτοφυλάκων αφορά τις βάρδιες 22:00μ.μ. έως 06:00π.μ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Αίτηση

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 023409/2019 Πρόσκλησης για τις ανάγκες φύλαξης κτιρίων και χώρων του ΕΚΠΑ

Κ.Ε. 15670

Υπ. όψιν Επιστημονικού Υπευθύνου: Νικόλαου Βούλγαρη

είτε  αυτοπροσώπως, είτε  με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ68Ρ46ΨΖ2Ν-ΤΔΙ/document

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με MIS 5030454, κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03747, Κ.Ε 15122 και τίτλο «Λειτουργικά προϊόντα δημητριακών εμπλουτισμένων με όσπρια και συμβολή στη ρύθμιση της όρεξης και στη διαχείριση του σωματικού βάρους», που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κ. Αλέξανδρος Κόκκινος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 28μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης,

μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου (η ημερομηνία λήξης του έργου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου), συνολικά τριών (3) ατόμων –Εξωτερικών Συνεργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός-Ερευνητής, Διαβητολογικό Εργαστήριο της ΑΠΠΚ Κλινικής του ΓΝΑ «Λαϊκό»-Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα Αττικής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Διενέργεια αντικειμενικής εξέτασης, δοκιμαστικών γευμάτων, αιμοληψιών και φυγοκεντρήσεως δειγμάτων αίματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο ΑΕΙ Ιατρικής σχολών της ημεδαπής με ειδικότητα Παθολογίας

ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

3) Εμπειρία στη διενέργεια πολυκεντρικών κλινικών μελετών με θέμα την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη και του προδιαβήτη.

1ΠΕ Βιολόγος-Ερευνητής-Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας Ν.Σ.ΧΡΗΣΤΕΑΣ-Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα Αττικής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στο σχεδιασμό του πρωτοκόλλου.

Επιλογή των βέλτιστων βιολογικών παραμέτρων κλασσικών αλλά και καινοτόμων.

Επιλογή αξιόπιστων εταιρειών αγοράς αντιδραστηρίων για τη μέτρηση των εργαστηριακών παραμέτρων του ερευνητικού πρωτοκόλλου.

Επίβλεψη στην κωδικοποίηση και φύλαξη των βιολογικών δειγμάτων.

Μέτρηση των ανοσολογικών παραμέτρων στα βιολογικά υγρά και εξαγωγή αποτελεσμάτων. Συμμετοχή στη συγγραφή των αποτελεσμάτων σε Διεθνή περιοδικά με κριτές και σε ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών σε συναφές αντικείμενο.

3) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

4) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

5) Εμπειρία σε μεθόδους εργαστηριακών αναλύσεων.

1ΔΕ Παρασκευαστής, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας Ν.Σ.ΧΡΗΣΤΕΑΣ-Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα Αττικής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αιμοληψίες, κωδικοποίηση και φύλαξη βιολογικών υγρών.

Μέτρηση βιοχημικών, μικροβιολογικών και ανοσολογικών παραμέτρων σε βιολογικά υγρά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης από Ιδιωτικό ή Δημόσιο ΙΕΚ, ειδικότητας Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Βιοχημικού – Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

3) Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αιμοληψίες, στην κωδικοποίηση και

φύλαξη βιολογικών υγρών, στη μέτρηση βιοχημικών, μικροβιολογικών και ανοσολογικών παραμέτρων σε βιολογικά υγρά.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (Παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου /κας ……………….

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 012195/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 15122,

είτε  αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 05-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΟΜ746ΨΖ2Ν-ΟΟΚ/document

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»: Πρόσληψη 115 ατόμων

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη  της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητάς του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 24μηνης διάρκειας/8ωρης απασχόλησης, συνολικά εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

115ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Οι Υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’αριθμ.Υ1 γ/Γ. Π. οικ 35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ. Β’/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύεικαι την υπ’αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ. Β’/8-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Το Προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί σε βόλους τους χώρους του Νοσοκομείου συμπεριλαμβανομένης και της νέας πτέρυγας Διοίκησης-Χειρουργείων.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Στ. Κυριακίδη 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 303783, 2313 303787 & 2313 303771.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-03-2019 έως και 05-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Υ6Φ469064-ΘΕΨ/document

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2019, ΦΕΚ 6/Γ’/21-03-2019): Προκήρυξη Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας, συνολικά δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και  προσωπικού με σχέση ΙΔΑΧ, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων.

 To ΑΣΕΠ προκηρύσσει  την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση ΙΔΑΧ, συνολικά δώδεκα (12) θέσεων Τακτικού Προσωπικού και Προσωπικού ΙΔΑΧ, Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

 ΦΟΡΕΑΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΔΡΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) (8 ΘΕΣΕΙΣ)

ΠΕ7 Βιβλιοθηκονόμοι

ΠΕ8 Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

ΠΕ2 Οικονομικού και

ΠΕ4 Πληροφορικής.

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) (4 ΘΕΣΕΙΣ)

ΤΕ4 Βιβλιοθηκονόμοι

ΤΕ2 Οικονομικού και

ΤΕ16 Στενογράφοι.

Οι θέσεις ΠΕ με κωδικό 303 (ΠΕ2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) θα καλυφθούν από προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι υποψήφιοι του κλάδου ΤΕ16 ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ (κωδ. θέσεως 403) θα τύχουν ειδικής δοκιμασίας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Κεφάλαιο Δ ́ της παρούσας προκήρυξης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής –Υπεύθυνη Δήλωση (πλήρης καιυπογεγραμμένη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε κλειστό απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ.) μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή αναγράφοντας τη θέση ΠΕ ή ΤΕ στην παρακάτω διεύθυνση:

 Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

1Κ/2019

Τ.Θ. 14 308,

Τ.Κ. 115 10, Αθήνα

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, για τις κατηγορίες (ΠΕ ή ΤΕ).

Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-03-2019 έως και 23-04-2019

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 34 ατόμων

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

30ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

4ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Μ. Ανδρόνικου 6, Τ.Θ. 506 19, Τ.Κ. 540 13, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Α. Παπαδημητροπούλου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 310201.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-03-2019 έως και 05-04-2019 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΘ5Θ4653Π4-ΙΑΖ/document

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξής του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 24μηνης διάρκειας/8ωρης απασχόλησης, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», Αθήνα Αττικής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», Τμήμα Προσωπικού, Δημητσάνας 7, Τ.Κ. 155 22, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ.κ. Εμμανουήλ Δέσποινας και Δατσώλη Ασπασίας).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2039105.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-03-2019 έως και 05-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΖΤΒ46904Ν-ΡΡΖ/document

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 253/Γ’/04-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10686, ΑΔΑ: 7ΜΦΦ46ΨΖΥ1-ΘΜΩ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις – Ειδική Κτιριολογία»

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10687, ΑΔΑ: 96ΨΖ46ΨΖΥ1-5ΘΧ

1 Επίκουρος  Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ψηφιακές Αρχιτεκτονικές Αναπαραστάσεις και Νέες Τεχνολογίες».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25410 79349, (Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ταχ. δ/νση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-05-2019

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο ‘’ Costa l Urban developmenT through the Lenses of Resiliency ’’ (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Ανθεκτικότητας), στο πλαίσιο του προγράμματος “ Horizon 2020’’του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Πληροφορικός, Δ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Βλαχιώτη Βασιλικής).

 Πληροφορίες στα τηλ.:  2313 317139, 2313 317128, 2313 317666 & 2313 317137.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-03-2019 έως και 08-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/618ΔΩΡ5-ΦΓΜ/document   

Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κυθήρων «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.)- Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Κυθήρων  «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, που εδρεύει στα Κύθηρα της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ειδικευμένου Ιατρού επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ., στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή-τριας Β’ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός με ειδίκευση στην Ακτινοδιαγνωστική, Κ.Υ. Κυθήρων «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟΝ», Κύθηρα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.

Κατόπιν, θα πρέπει να καταθέσει σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήείτε  με εταιρία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

1η Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-04-2019 (12.00μ.μ.) έως και  30-04-2019 (23.59μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΑΑΑ46904Ι-Ε0Ρ/document 

Δήμος Κομοτηνής: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Κομοτηνής, που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης,  για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών για πυρασφάλεια του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας (15-05-2019 έως και 14-09-2019), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων, Δ. Κομοτηνής, Κομοτηνή Ροδόπης Α.Μ.Θ.

2ΥΕ Εργάτες Πράσινου, Δ. Κομοτηνής, Κομοτηνή Ροδόπης Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Κομοτηνής, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ. 691 33, Κομοτηνή Ροδόπης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης (υπόψη κ. Καρακώτσιου Δημητρίου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 25313 52443.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-03-2019 έως και 05-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΝΕΕΩΛΟ-8ΛΣ/document

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.), που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής, Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.), Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου, Λόρδου Βύρωνος & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 570 13, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

 Πληροφορίες στο τηλ.:  2310 690793.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-03-2019 έως και 07-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ7ΖΕΟΛΠ7-3ΑΑ/document

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: Πρόσληψη 73 ατόμων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή  της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  στην ανωτέρω Αστυνομική Διεύθυνση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Λ. Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 691 33, Κομοτηνή Ροδόπης Α.Μ.Θ., (υπόψη Α/Β κ. Παπαδόπουλου Ιωάννη & σε περίπτωση απουσίας ο Υ/Α’ κ. Κοτζιάς Ευάγγελος ή σε ταυτόχρονη απουσία τους η Ανθυπαστυνόμος κ. Γαραγάνη Βασιλική).

Πληροφορίες στο τηλ.: 25310 83237.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-03-2019 έως και 05-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΨΨ546ΜΚ6Π-ΥΔΔ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων: Πρόσληψη 87 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας συνολικά ογδόντα επτά (87) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

23ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικά Μουσεία και Χώροι Θήρας Κυκλάδων

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικά Μουσεία και Χώροι Θήρας Κυκλάδων

1ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό-Εργάτες, Αρχαιολογικά Μουσεία και Χώροι Θήρας Κυκλάδων

2ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό-Καθαριότητα, Αρχαιολογικά Μουσεία και Χώροι Θήρας Κυκλάδων

3ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Μυκόνου Κυκλάδων

6ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Νάξου Κυκλάδων Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώροι Κουφονησίου-Κέρου & Μικρών Κυκλάδων Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Κιμώλου Κυκλάδων

4ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου Κυκλάδων

3ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώροι Κέας Κυκλάδων

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώροι Μήλου Κυκλάδων

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώροι Τήνου Κυκλάδων

24ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Μουσείο & Αρχαιολογικός Χώρος Δήλου Μυκόνου Κυκλάδων

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Μουσείο & Αρχαιολογικός Χώρος Δήλου Μυκόνου Κυκλάδων

3ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εργατών, Μουσείο & Αρχαιολογικός Χώρος Δήλου Μυκόνου Κυκλάδων

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας, Μουσείο & Αρχαιολογικός Χώρος Δήλου Μυκόνου Κυκλάδων

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώροι Σύρου -Ερμούπολης Κυκλάδων

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώροι Αμοργού Κυκλάδων

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώροι Σίφνου Κυκλάδων

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Χώροι Αντιπάρου, Δεσποτικού & Νησίδων Αντιπάρου Κυκλάδων

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Χώροι Φολεγάνδρου Κυκλάδων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ.κ. Δημητρίου Χαλκιά & Βασίλη Ραψομανίκη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3251096 & 210 3310966.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-03-2019 έως και 08-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΑ504653Π4-ΨΙΠ/document

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης: Πρόσληψη 25 ατόμων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των Παραρτημάτων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης με ΚΩΔΙΚΟ 100, Παρ/μα ΑΜΕΑ Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης

2ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης με ΚΩΔΙΚΟ 101, Παρ/μα ΑΜΕΑ Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης

4ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης με ΚΩΔΙΚΟ 102, Παρ/μα ΑΜΕΑ Ρεθύμνου, Ρέθυμνο Κρήτης

5ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης με ΚΩΔΙΚΟ 103, Παρ/μα ΑΜΕΑ Χανίων, Χανιά Κρήτης

3ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης με ΚΩΔΙΚΟ 104, Παρ/μα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία  Ηρακλείου, Πόμπια Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης

3ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης με ΚΩΔΙΚΟ 105, Παρ/μα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου, Πόρος Ηρακλείου Κρήτης

2ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης με ΚΩΔΙΚΟ 106, Παρ/μα Προστασίας Παιδιών & Νέων Χανίων, Χανιά Κρήτης.

3ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης με ΚΩΔΙΚΟ 107, Παρ/μα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου, Νεάπολη Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης.

Οι προσλαμβανόμενοι φύλακες στο Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου, κωδικός θέσεων 105, θα είναι μόνο γυναίκες γιατί στο Παράρτημα αυτό φιλοξενούνται μόνο κορίτσια.

Το προς πρόσληψη προσωπικό για τις θέσεις με κωδικό 101 θα απασχοληθεί αποκλειστικά τη νύκτα ενώ για τις υπόλοιπές θέσεις με κωδικούς 100, 102, 103, 104, 105, 106 και 107 το προσωπικό θα απασχοληθεί σε ωράριο εργασίας 8 ωρών κατανεμημένες σε 3 βάρδιες των 8 ωρών έκαστη, δηλαδή πρωί, απόγευμα και βράδυ.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Κ.Π.Π.Κ.), Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Τ.Κ.714 10, Ηράκλειο Κρήτης, (υπόψη κ. Εργαζάκη Αλεξάνδρας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2813 413166.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-03-2019 έως και 08-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ι7ΔΟΞΝ5-ΥΧΧ/document

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Β.Ε.): «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ», που εδρεύει στη Βάρη της ΠΕ Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Generate and study genetic animal models for Interneuropathies», που χρηματοδοτείται από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Φλέμιγκ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου με εκτιμώμενο χρόνο έναρξης των συμβάσεων την 01-05-2019συνολικά δύο (2) ατόμων-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Βιοεπιστήμονας με κωδικό θέσης: 201903_BScSNFMD, με 4μηνη σύμβαση & 15 ώρες /εβδομάδα, επίπεδο σπουδών: BSc , ΕΚΕΒΕ, Βάρη Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Χαρακτηρισμός διαγονιδιακών μυών που φέρουν έλλειψη του γονιδίου Lhx6 σε ενδονευρώνες που χαρακτηρίζονται από την έκφραση της πρωτεΐνης παρβαλβουμίνη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Βασικός τίτλος σπουδών σε ένα από τα παρακάτω τμήματα: Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

– Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, επίπεδο σπουδών: Proficiency

– Εμπειρία στον χειρισμό πειραματοζώων εργαστηρίου και σε μεθόδους γονοτύπησης.

1 Βιοεπιστήμονας με κωδικό θέσης: 201903_MScSNFMD, με 6μηνη σύμβαση, επίπεδο σπουδών: ΜSc , ΕΚΕΒΕ, Βάρη Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Χαρακτηρισμός διαγονιδιακών μυών που φέρουν έλλειψη του γονιδίου Lhx6 μετά τη γέννηση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βασικός τίτλος σπουδών σε ένα από τα παρακάτω τμήματα: Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Βιολογικές Επιστήμες

– Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, επίπεδο σπουδών: Proficiency

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε ένα (1) αρχείο PDF σε φάκελο μόνο ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό email:

positions@fleming.gr με την ένδειξη: «Αίτηση για τη θέση με κωδικό …..» (σύμφωνα με τον πίνακα στην προκήρυξη).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9656310 (εσωτερικό 211) ή στο emaildenaxa@fleming.gr

(αρμόδια Δρ. κ. Μυρτώ Δεναξά).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΝΒ6469ΗΚΚ-ΙΧΙ/document

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου: Πρόσληψη 22 ατόμων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη  της ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  στην ανωτέρω Αστυνομική Διεύθυνση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων & συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) με 5ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Λέσβου (Επιτελείο ΓΕ.Π.Α.Δ.  Β. Αιγαίου, Επιτελείο Δ.Α. Λέσβου, Υποδ/νση Ασφαλείας Μυτιλήνης, Α.Τ. Μυτιλήνης, Τ.Τ. Μυτιλήνης, Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου), Μυτιλήνη Λέσβου

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 101) με 3ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Λέσβου (Επιτελείο ΓΕ.Π.Α.Δ.  Β. Αιγαίου, Επιτελείο Δ.Α. Λέσβου, Υποδ/νση Ασφαλείας Μυτιλήνης, Α.Τ. Μυτιλήνης, Τ.Τ. Μυτιλήνης, Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου), Μυτιλήνη Λέσβου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 102) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Γέρας, Πλακάδος Λέσβου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 103) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Πλωμαρίου, Πλωμάρι Λέσβου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 104) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Καλλονής, Καλλονή Λέσβου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 105) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Μήθυμνας, Μήθυμνα Λέσβου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 106) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, Αγία Παρασκευή Λέσβου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 107) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Μανταμάδου, Μανταμάδος Λέσβου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 108) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Ερεσσού-Αντίσσης, Άντισσα Λέσβου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 109) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αγιάσσου, Αγιάσσος Λέσβου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 110) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Πολυχνίτου, Πολυχνίτος Λέσβου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 111) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μύρινας, Μύρινα Λέσβου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 112) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Χίου (Επιτελείο Δ/νσης Αστυνομίας Χίου, Υπ/νση Ασφαλείας Χίου, Α.Τ. Χίου, Τ.Τ. Χίου, Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Χίου), Χίος Β. Αιγαίου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 113) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Χίου (Επιτελείο Δ/νσης Αστυνομίας Χίου, Υπ/νση Ασφαλείας Χίου, Α.Τ. Χίου, Τ.Τ. Χίου, Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Χίου), Χίος Β. Αιγαίου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 114) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Καρδαμύλων, Καρδάμυλα Χίου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 115) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μαστιχοχωρίων, Καλαμωτή Χίου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 116) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Σάμου (Επιτελείο Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων & Μετανάστευσης της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, Υπ/νση Αστυνομίας Σάμου, Τ.Τ. Σάμου, Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Σάμου)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 117) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Σάμου (Επιτελείο Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων & Μετανάστευσης της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, Υπ/νση Αστυνομίας Σάμου, Τ.Τ. Σάμου, Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Σάμου)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 118) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Πυθαγορείου Σάμου, Πυθαγόρειο Σάμου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 119) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μαραθόκαμπου Σάμου, Μαραθόκαμπος Σάμου.

Για τους κωδικούς θέσεων (105, 107, 108 & 110) οι προσληφθέντες δύναται να απασχοληθούν και σε άλλο αστυνομικό κατάστημα στα όρια του αντίστοιχου Δήμου που έχουν δηλώσει, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουνμόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, Στρατή Μυριβήλη & Μίλτου Κουντουρά, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Νικολάου Βερβέρη).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 42339.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-03-2019 έως και 08-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΧΖ046ΜΚ6Π-ΛΣ1/document 

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, που εδρεύει στα Ψαχνά της ΠΕ Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως και 30-11-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων-Υδρονομέων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2 Υδρονομείς Άρδευσης, Αρδευτικά Δίκτυα Μακρυκάπας & Πολιτικών Εύβοιας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, Αβάντων 18, Τ.Κ. 344 00, Ψαχνά Ευβοίας Στ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Μπαρσάκη Σπυρίδωνα).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22283 50223.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-03-2019 έως και 08-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΥΠ7Ω92-Μ29/document   

Κρατικό Θεραπευτήριο-Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λέρου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Κρατικό Θεραπευτήριο-Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λέρου της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, που εδρεύει στα Κύθηρα της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ., στο Βαθμό Επιμελητή Α’ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός Επιμελητής  Α’ Χειρουργικής, Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου, Λέρος Δωδεκανήσου

1ΠΕ Ιατρός Επιμελητής  Α’ Παθολογίας, Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου, Λέρος Δωδεκανήσου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.

Κατόπιν, θα πρέπει να καταθέσει σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήείτε  με εταιρία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

1η Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα Αττικής.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5)θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ.,με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ. καθώς και της 3ης και 4ηςΔ.Υ.ΠΕ να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μίας (1) Δ.Υ.ΠΕ.

Στην αίτησή ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε

θέση.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-04-2019 (12.00μ.μ.) έως και  30-04-2019 (23.59μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Β9046904Ρ-Λ9Δ/document 

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας & Δικτύων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας & Δικτύων (ΙΝΕΑ), σύμφωνα με το Α.Π. 2011/19-03-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΘΕΣΗ
ΙΝΕΑ/2019/CA/FGIV/07 External Audit Manager 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

 Πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού:

http://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 05-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω6ΓΔ465ΧΘΨ-Β1Ζ/document

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕCHA), σύμφωνα με το Α.Π. 1952/15-03-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣΘΕΣΕΙΣ
ECHA/CA/2019/001Contract Agent FGIII (M/F) Financial Assistant
ECHA/CA/2019/002Contract Agent FGIV (M/F) Product Management Officer

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

 Πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 08-04-2019 (12.00, ώρα Ελσίνκι)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/65Π6465ΧΘΨ-ΑΕΕ/document

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, που εδρεύει στον Αλίαρτο της ΠΕ Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  για την κάλυψη αναγκών της αρδευτικής περιόδου από 01-05-2019 έως και 31-08-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων-Εποπτών-Υδρονομέων  Άρδευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2 Υδρονομείς Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Υψηλάντου

2 Υδρονομείς Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Σωληναρίου

2 Υδρονομείς Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Μαυρομματίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, Δημοτικό Κατάστημα, Λεωφόρος Αθηνών, Τ.Κ. 320 01, Αλίαρτος Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22683 50214, FAX: 22680 22690.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-03-2019 έως και 04-04-2019, (εργάσιμες ημέρες, 08.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΘΤΖΩΨ4-ΔΨΑ/document   

3η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας / Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Καστοριάς της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, που εδρεύει στην Καστοριά της ΠΕ Καστοριάς της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός Επιμελητής  Α’ Πνευμονολογίας-Φυματολογίας, Γ.Ν. Καστοριάς

1ΠΕ Ιατρός Επιμελητής  Β Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, ΚΕΦΙΑΠ Άργους Ορεστικού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.

Κατόπιν, θα πρέπει να καταθέσει σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήείτε  με εταιρία ταχυμεταφοράς με την ένδειξη << Αίτηση και δικαιολογητικά για την θέση ιατρού Ε.Σ.Υ. και ακολουθούν βαθμός–ειδικότητα–νοσοκομείο/φορέας>> που διεκδικεί, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

3η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης, αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση- δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δεν ισχύει ο περιορισμός του ορίου ηλικίας σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.3329/2005, για το λόγο ότι το Νοσοκομείο μας υπάγεται σε άγονη και προβληματική περιοχή Α΄.(Π.Δ.131/1987).

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο ,καταθέτει

ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-04-2019 (12.00μ.μ.) έως και  30-04-2019 (23.59μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΚΑ44690ΒΥ-Η2Γ/document

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών: «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών: «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» της 6ης Δ.Υ.ΠΕ., που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ., στο Βαθμό Επιμελητή Β’ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός Επιμελητής  Β’ Παιδοψυχίατρος, Κοι.ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε., «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», Πάτρα

1ΠΕ Ιατρός Επιμελητής  Β’ Ορθοπεδικός, «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», Πάτρα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.

Κατόπιν, θα πρέπει να καταθέσει σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήείτε  με εταιρία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

6η Δ.Υ.ΠΕ., Δεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπάτης 1, Τ.Κ. 264 41, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5)θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ.

 Στην αίτησή ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε

θέση.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο ,καταθέτει

ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-04-2019 (12.00μ.μ.) έως και  30-04-2019 (23.59μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω0ΥΕ469076-ΘΘΠ/document 

3η Δ.Υ.ΠΕ./Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας/Οργανική Μονάδα της Έδρας Βέροιας: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Ημαθίας –Νοσηλευτική Μονάδα (Ν.Μ.) Βέροιας της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, που εδρεύει στη Βέροια της ΠΕ Ημαθίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Ειδικευμένου Ιατρού στο Βαθμό του Επιμελητή Β’, επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός Επιμελητής  Β’, ΚΕΦΙΑΠ Μακροχωρίου, Γ.Ν. Ημαθίας/Ν.Μ. Βέροιας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.

Κατόπιν, θα πρέπει να καταθέσει σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήείτε  με εταιρία ταχυμεταφοράς με την ένδειξη << Αίτηση και δικαιολογητικά για την θέση ιατρού Ε.Σ.Υ. και ακολουθούν βαθμός–ειδικότητα–νοσοκομείο/φορέας>> που διεκδικεί, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

3η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.Π.Ε. με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ. , καθώς και της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται αντιστοίχως ,ως θέσεις μιας Δ.Υ.ΠΕ. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο ,καταθέτει

ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-04-2019 (12.00μ.μ.) έως και  30-04-2019 (23.59μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω30Γ4690Β7-965/document

Γενικό Νοσοκομείο Σάμου: «Άγιος Παντελεήμων»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου: «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» της 2ης Δ.Υ.ΠΕ., που εδρεύει στη Σάμο της ΠΕ Σάμου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός –Διευθυντής Παιδιατρικής, Γ.Ν. Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Σάμος Β. Αιγαίου

1ΠΕ Ιατρός Επιμελητής  Β’ Νεφρολογίας, Γ.Ν. Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Σάμος Β. Αιγαίου

1ΠΕ Ιατρός Επιμελητής  Β’ Ακτινοδιαγνωστικής, Γ.Ν. Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Σάμος Β. Αιγαίου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.

Κατόπιν, θα πρέπει να καταθέσει σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήείτε  με εταιρία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

1η Δ.Υ.ΠΕ., Δεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-04-2019 (12.00μ.μ.) έως και  30-04-2019 (23.59μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΤΞ246907Ξ-ΙΣ8/document 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της    Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.,  διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-05-2019, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός ως Στέλεχος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης (case handler 1), ΚΥΑΔΑ

1ΠΕ Ψυχολόγος ως Στέλεχος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης (case handler 2), ΚΥΑΔΑ

2ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί ως Street Worker, ΚΥΑΔΑ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), Γραφείο Γραμματείας Συνεδριάσεων, Πειραιώς 35, Τ.Κ. 105 52, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Σταυρινάκη Αλέξανδρου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5246515, (εσωτ. 4).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 07-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΨΜΓΟΡΘΟ-Λ7Α/document

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:  Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας  Δ. Ελλάδας, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης κατά το (ΦΕΚ 534/Γ’/14-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10771

 1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

Στη συνέχεια τα υποβάλει και σε έντυπη μορφή σε 1 αντίγραφο που βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 367688, emailsae@eap.gr (Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος, ταχ. δ/νση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 263 35, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-03-2019 έως και 27-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/67ΨΕ46ΨΖΣΘ-8ΕΥ/document

Συμβούλιο της Ευρώπης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, που εδρεύει στο Στρασβούργο, σύμφωνα με το Α.Π. Φ.6602/ΑΣ 230/8-3-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση κατ’ ελάχιστο 6μηνης διάρκειας, αρχόμενης από 01-07-2019 ενός (1) ατόμου-Υπαλλήλου στη θέση Υπευθύνου Επιστημονικού Προγράμματος στη Διεύθυνση για την Ποιότητα του Φαρμάκου και την Περίθαλψη του ανωτέρω Οργανισμού με στοιχεία: Ref. Νο S3/2019.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αφού πρώτα έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 07-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΑΟΓ465ΧΘΨ-ΖΒΕ/document (πηγή)ΒΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΩ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com