Προσλήψεις 334 ατόμων σε Δήμους, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Οργανισμούς (λίστα)

Σε προσλήψεις προχωρούν μια σειρά από δήμους, ΑΕΙ, ΤΕΙ, δημόσιους οργανισμών μέσω προκηρύξεων που είναι υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

ΒΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΩ

Συγκεκριμένα:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 11738/22-01-2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 397/21-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ (για εξέλιξη)ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10817

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 07187 (Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-05-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 6117/27-11-2018 Προκήρυξη (ΦΕΚ 410/22-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ (για εξέλιξη)ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10798

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατροδικαστική με έμφαση στη Δικαστική Παθολογική Ανατομική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07924 & 26510 07201 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-05-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων  της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 6116/27-11-2018 Προκήρυξη (ΦΕΚ 410/22-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ (για εξέλιξη)ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10799

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 07924 & 26510 07201 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-05-2019

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 338/Γ’/13-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Α) ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10865, ΑΔΑ: Ω88846ΨΖΥ1-ΝΡ2

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εργατικό Δίκαιο».

ii)ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10866, ΑΔΑ: 789Α46ΨΖΥ1-6Υ2

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δημόσιο Δίκαιο».

Β)ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10868, ΑΔΑ: 6ΔΥΔ46ΨΖΥ1-ΜΛΒ

1 Αναπληρωτής  Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παπυρολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

-Τμήμα Νομικής: τηλ.: 25310 39897, (ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).

-Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: τηλ.: 25310 39897, (ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-06-2019

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 365/Γ’/15-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10871

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνής Πολιτική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25310 39409, (Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης, ταχ. δ/νση: Παναγή Τσαλδάρη 1, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΡΕ646ΨΖΥ1-62Ι/document

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020. ΕΡΓΟ: «Αξιοποίηση Τεχνολογιών 5GIoT για την Ορθολογική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων στην Αγροτική Παραγωγή – ακρωνύμιο: AREThOUSA», Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ 05274 (MIS 5030222), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αγλαΐα Λιόπα-Τσακαλίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στην διαύγεια έως την λήξη του έργου (03-06-2021) με δυνατότητα σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Πληροφορικής με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 1, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Βοτανικής και Ζιζανιολογίας του Τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων» της Σχολής «Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής», στις εγκαταστάσεις του στην Αμαλιάδα Ηλείας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος για τεχνολογίες πληροφορικής με έμφαση σε εξατομικευμένο λογισμικό και σε εφαρμογές στη γεωπονία και την υδροπονία.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ1 , ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

3) Εμπειρία τουλάχιστο 1 έτους σε τεχνολογίες χωρικών δεδομένων και συστημάτων GIS

4) Εμπειρία τουλάχιστο 2 ετών σε διαλειτουργικότητα συστημάτων και δεδομένων

5) Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής

6) Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

1 ΠΕ Γεωπόνος ή Πτυχιούχος αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 2, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Βοτανικής και Ζιζανιολογίας του Τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων» της Σχολής «Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής», στις εγκαταστάσεις του στην Αμαλιάδα Ηλείας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος με ειδίκευση σε σχέσεις

φυτού/καλλιέργειας φυσικοχημικών ιδιοτήτων εδαφών και εδαφικού νερού

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ1 , ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Γεωπονίας (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αξιολόγηση Εδαφών (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

3) Εμπειρία στην ταξινόμηση καλλιεργουμένων εδαφών

4) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Γεωπονία με έμφαση στην ταξινόμηση εδαφών .

1 ΠΕ Γεωπόνος ή Πτυχιούχος αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 3, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Βοτανικής και Ζιζανιολογίας του Τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων» της Σχολής «Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής», στις εγκαταστάσεις του στην Αμαλιάδα Ηλείας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος με ειδίκευση στην Ορθολογική Διαχείριση Σύγχρονων Αρδευτικών Συστημάτων με έμφαση στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγησή του με χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ1 , ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Γεωπονίας (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Έγγειες Βελτιώσεις και Γεωργικής Μηχανικής (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

3) Εμπειρία στις στραγγίσεις και χρήση πληροφορικής στα αρδευτικά δίκτυα

4) Γνώσεις στην Διαχείριση Αρδευτικού Νερού και στις Αρδεύσεις

5) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Γεωπονία με έμφαση σε δείκτες υδατικής καταπόνησης καλλιεργειών σχετικά με την άρδευση.

1 ΠΕ Γεωπόνος ή Πτυχιούχος αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 4, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Βοτανικής και Ζιζανιολογίας του Τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων» της Σχολής «Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής», στις εγκαταστάσεις του στην Αμαλιάδα Ηλείας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος με ειδίκευση στην Ορθολογική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων με χρήση προσομοίωσης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ1 , ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Γεωπονίας (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

2) Εμπειρία στην διήθηση αρδευτικού νερού στις καλλιέργειες.

3) Γνώσεις στην προσομοίωση και υπολογισμό άρδευσης

4) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Γεωπονία με έμφαση στις αρδεύσεις και την ενεργό βροχόπτωση.

1 ΠΕ Γεωπόνος ή Πτυχιούχος αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 5, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Βοτανικής και Ζιζανιολογίας του Τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων» της Σχολής «Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής», στις εγκαταστάσεις του στην Αμαλιάδα Ηλείας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος με ειδίκευση σε σχέσεις φυτού/καλλιέργειας φυσικοχημικών ιδιοτήτων εδαφών και εδαφικού νερού.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ1 , ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Γεωπονίας (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Γεωργική Μηχανική (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

3) Εμπειρία στην άρδευση καλλιεργειών σε έδαφος και εκτός εδάφους.

4) Εμπειρία σε έξυπνα αρδευτικά συστήματα με πληροφοριακά συστήματα

5) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

6)Διδακτορικό Δίπλωμα στην Γεωπονία με έμφαση σε δείκτες υδατικής καταπόνησης καλλιεργειών σχετικά με την άρδευση.

1 ΠΕ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Πληροφορικής με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 6, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Βοτανικής και Ζιζανιολογίας του Τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων» της Σχολής «Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής», στις εγκαταστάσεις του στην Αμαλιάδα Ηλείας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος με ειδίκευση σε υπηρεσίες δεδομένων για τη διαχείριση συστημάτων αγροτικής παραγωγής.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ1 , ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
 3. Εμπειρία τουλάχιστο σε προγραμματισμό λογισμικού εφαρμογών και προγραμματισμό υπηρεσιών λογισμικού και προγραμματισμό ΣΔΒΔ
 4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

1 ΠΕ Γεωπόνος ή Πτυχιούχος αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 7, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Βοτανικής και Ζιζανιολογίας του Τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων» της Σχολής «Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής», στις εγκαταστάσεις του στην Αμαλιάδα Ηλείας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος με ειδίκευση Αγροτική Διαχείριση.

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Γεωπόνου (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Γεωπονία (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)

3) Γνώσεις αγροτικής διαχείρισης και υδατικής οικονομίας εδαφών

4) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), καθημερινά (09.00π.μ.-14.30μ.μ.) στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας),

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,

Πρωτόκολλο,

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Τ.Κ. 263 34, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας,

με την ένδειξη στο φάκελο:

ΠΡΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 26334, Πάτρα

Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης

«Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Έργο: «Αξιοποίηση Τεχνολογιών 5GIoT για την Ορθολογική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων στην Αγροτική Παραγωγή – ακρωνύμιο: AREThOUSA»

με κωδικό «Τ1ΕΔΚ 05274»

Αριθμός Πρόσκλησης 05/2019

με αριθμ. πρωτ. 12347/02-04-2019

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):

– Θέση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

ΘΕΣΗ 1, ΘΕΣΗ 2, ΘΕΣΗ 3, ΘΕΣΗ 4, ΘΕΣΗ 5, ΘΕΣΗ 6 ή ΘΕΣΗ 7

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26220 39018, emailaliopa@teiwest.gr

(Επιστημονική Υπεύθυνο της πράξης κ. Αγλαΐα (Λίτσα) Λιόπα-Τσακαλίδου).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 17-04-2019 (12.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/78Ι546914Γ-98Λ/document   

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου  της ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) Κω, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5ΥΕ Καθαριότητας με 5ωρη απασχόληση, Β’ Δ/νση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κω, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, Πλατεία Ρεθύμνη 1, Τ.Κ. 841 00, Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου (υπόψιν Υ/Α’ Καπετανίδου Κωνσταντίνας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22810 96102.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-04-2019 έως και 12-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΥΓΤ46ΜΚ6Π-73Ω/document 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων: Πρόσληψη 9 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά της ΠΕ Χανίων  της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων Κρήτης

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Απτέρας Χανίων Κρήτης

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Κισσάμου Χανίων Κρήτης

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Βυζαντινή & Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων Κρήτης

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης  Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος, Τ.Κ. 731 34, Χανιά Κρήτης, (υπόψη κ. Βασιλείου Κώτσου).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 28210 44418 & 28210 94487.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-04-2019 έως και 15-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΜΞΖ4653Π4-ΜΧΧ/document 

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το  Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας  για χρονικό διάστημα έως 1 έτος, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, συνολικά οκτώ (8) ατόμων – Ιατρών, Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών & Νοσηλευτών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Παιδοψυχίατροι, Δομές Ψυχικής Υγείας Αττικής

1ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Ψυχίατρος, Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας Αχαΐας Δ. Ελλάδας

1ΠΕ Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Ψυχομετρία, Δομή Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης

2ΤΕ Νοσηλευτικής, Δομή Ψυχικής Υγείας Λεβαδειάς Βοιωτίας Στ. Ελλάδας

1ΠΕ Ψυχίατρος, Δομή Ψυχικής Υγείας Ζακύνθου Ιονίων Νήσων.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικό, Μετσόβου 33, Τ.Κ. 106 83, Αθήνα Αττικής,

για την πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 1472/29-03-2019

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , το ειδικό έντυπο αίτησης και την υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε www.ekepsye.gr ή να προσέλθουν στο Διοικητικό Τμήμα του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε (Μετσόβου 33 Αθήνα) προκειμένου να τα παραλάβουν ιδιοχείρως.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-04-2019 έως και 15-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΟΙΤ46904Β-6Ψ2/document

Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς: Πρόσληψη 20 ατόμων

Η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ.) Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α., που εδρεύει στην Καλαμαριά της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

9ΔΕ Μπουφετζήδες μερικής απασχόλησης με σύμβαση διάρκειας 4,5 μηνών & 35 ώρες/εβδομαδιαίως, ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ

4ΔΕ Μπουφετζήδες πλήρους απασχόλησης με σύμβαση διάρκειας 4 μηνών & 40 ώρες/εβδομαδιαίως, ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ

3ΔΕ Χειριστές Ταμειολογιστικών – Φορολογικών Μηχανών Η/Υ πλήρους απασχόλησης με σύμβαση διάρκειας 3 μηνών & 40 ώρες/εβδομαδιαίως, ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ

2ΔΕ Ψητάδες μερικής απασχόλησης με σύμβαση διάρκειας 4 μηνών & 25 ώρες /εβδομαδιαίως, ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ

1ΥΕ Καθαριστής-τρια πλήρους απασχόλησης με σύμβαση διάρκειας 4,5 μηνών & 40 ώρες/εβδομαδιαίως, ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ

1ΥΕ Καθαριστής-τρια μερικής απασχόλησης με σύμβαση διάρκειας 4,5 μηνών & 25 ώρες/εβδομαδιαίως, ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. , (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ.) Α.Ε. Ο.Τ.Α., Πλαζ Αρετσούς, Τ.Θ. 201 09, Τ.Κ. 551 10 – Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Βασιλείας Τσακατσώνη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 450340.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-04-2019 έως και 12-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΟΒΡΟΡΦΒ-ΨΛ2/document 

Δήμος Θάσου: Πρόσληψη 36 ατόμων

Ο Δήμος Θάσου, που εδρεύει στη Θάσο της ΠΕ Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,  για την κάλυψη αναγκών της αρδευτικής περιόδου από 01-06-2019 έως και 30-09-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων-Υδρονομέων  Άρδευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2 Υδρονομείς Άρδευσης,  Δήμος Θάσου

5 Υδρονομείς Άρδευσης,  Δ.Δ. Θεολόγου

4 Υδρονομείς Άρδευσης,  Δ.Δ. Καλλιράχης

5 Υδρονομείς Άρδευσης,  Δ.Δ. Λιμεναρίων

4 Υδρονομείς Άρδευσης,  Δ.Δ. Μαριών

2 Υδρονομείς Άρδευσης,  Δ.Δ. Παναγίας

2 Υδρονομείς Άρδευσης,  Δ.Δ. Ποταμιάς

6 Υδρονομείς Άρδευσης,  Δ.Δ. Πρίνου

3 Υδρονομείς Άρδευσης,  Δ.Δ. Ραχωνίου

3 Υδρονομείς Άρδευσης,  Δ.Δ. Σωτήρος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Θάσου, Τ.Κ. 640 04 Θάσος Καβάλας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, (υπόψη κ. Δρακόντου Σωτηρίας, Προϊσταμένης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 25933 50133.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-04-2019 έως και 12-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΛ5ΣΩΡΔ-Λ4Π/document

Δήμος Δάφνης-Υμηττού: Πρόσληψη 19 ατόμων

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού, που εδρεύει στη Δάφνη της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,  για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

14ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (για οδοκαθαρισμό και ως συνοδοί απορριμματοφόρων), Δάφνη

5ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Δάφνη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Δήμος Δάφνης-Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Τ.Κ. 172 35, Δάφνη Αττικής, (υπόψη κ. Δημητρίου Δημητράντζου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2037870.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-04-2019 έως και 15-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΒ68Ω9Φ-ΘΤ7/document

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Δήμου Κέρκυρας: Πρόσληψη 30 ατόμων

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος  (ΔΟΠΑΠ) Δ. Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα της ΠΕ Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την κάλυψη αναγκών της Εκπαιδευτικής Χρονιάς (2019-2020), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από 01-10-2019 έως και 30-06-2020 ή 10-07-2020, συνολικά τριάντα (30) ατόμων –  Καλλιτεχνικού-Διδακτικού Προσωπικού για τα Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

7ΤΕ Μουσικοί-Ανώτερα Θεωρητικά, Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

2ΤΕ Μουσικοί-Κιθάρα, Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

2ΔΕ Μουσικοί-Κιθάρα, Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

3ΤΕ Μουσικοί-Πιάνο, Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

1ΠΕ Μουσικός-Βιολί, Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

2ΤΕ Μουσικοί-Βιολί, Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

1ΤΕ Μουσικός-Τσέλο, Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

2ΤΕ Μουσικοί -Μονωδίας, Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

2ΔΕ Μουσικοί -Μπουζούκι, Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

2ΔΕ Μουσικοί –Αρμόνιο-Ακορντεόν, Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

2ΤΕ Μουσικοί –Ξύλινα Πνευστά, Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

2ΤΕ Μουσικοί –Χάλκινα Πνευστά, Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης

2ΤΕ Μουσικοί -Κρουστά, Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων & Λευκίμμης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση (αναφέροντας τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν και λαμβάνεται από τον ΔΟΠΑΠ) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Δήμου Κέρκυρας,  Πύλη Αγ.Νικολάου (Φαληράκι), Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων.

 Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί σε παλαιότερους διαγωνισμούς (2016, 2017,2018) όπως Πτυχία Ωδείων, Βεβαιώσεις σεμιναρίων κ.α. δύναται να μην επανυποβληθούν, εφόσον τούτο αναφέρεται επί της αιτήσεως συμμετοχής. Η περίπτωση δεν αφορά το αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΔΤ ή Διαβατ.) το οποίο υποβάλλεται οπωσδήποτε.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έως 2 κωδικούς θέσεων.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26610 81146 & 26610 25085.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-04-2019 έως και 12-04-2019,

(Δευτέρα –Παρασκευή, 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΞΧΑΟΚΙΖ-ΓΞΦ/document 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: Πρόσληψη 23 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώροι Λαυρεωτικής (Σούνιο, Σούριζα) Λαυρεωτικής Αττικής

3ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο & Αρχαιολογικοί Χώροι Μαραθώνα Αττικής

4ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο & Αρχαιολογικός Χώρος Βραυρώνας Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

4ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντα Μαραθώνα Αττικής

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογική Αποθήκη οδού Πύδνας Αθήνας Αττικής

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Μονής Καισαριανής Αττικής

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογική Αποθήκη Κορωπίου Δ. Κρωπίας Αττικής

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης  Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντα Μαραθώνα Αττικής

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας, Αρχαιολογικό Μουσείο & Αρχαιολογικός Χώρος Βραυρώνας Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεωργίου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3240563, (εσωτ. 110).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-04-2019 έως και 12-04-2019 (08.30π.μ.-14.30μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΡΖ24653Π4-Ω3Α/document 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2572/01-04-2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 300/07-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

TΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10794

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γενετική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5294662, (Γραμματεία του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55, Αθήνα Αττικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΚ7446Ψ8Ζ6-Π0Ν/document

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2573/01-04-2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 300/07-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10827

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωργική Φαρμακολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5294522, (Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55, Αθήνα Αττικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΛΦ346Ψ8Ζ6-ΨΒΚ/document

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου: Πρόσληψη 25 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), που εδρεύει στη Ρόδο της ΠΕ Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,  για την κάλυψη αναγκών της αρδευτικής περιόδου από 01-05-2019 έως και 30-09-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 5μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων-Υδρονομέων  Άρδευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3 Υδρονομείς Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Δ.Ε. Καμείρου

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Δ.Ε. Ν. Ρόδου

4 Υδρονομείς  Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Δ.Ε. Ατταβύρου

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Τ.Κ. Καλάθου

5 Υδρονομείς  Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Δ.Κ. Αρχαγγέλου

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Τ.Κ. Αρχίπολη

3 Υδρονομείς  Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Δ.Ε. Αφάντου

4 Υδρονομείς  Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Δ.Κ. Μαλώνα

3 Υδρονομείς  Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Τ.Κ. Μάσσαρι.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση συμμετοχής-προτίμησης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Δήμου Ρόδου, Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων, 2ο χιλ. Ρόδου – Λίνδου, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο 1  αίτηση για 1 θέση υδρονομέα.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-04-2019 έως και 12-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΓΨΟΟΛ3Δ-Γ4Θ/document

Δήμος Κω: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Κω, που εδρεύει στην Κω της ΠΕ Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,  για την κάλυψη αναγκών της αρδευτικής περιόδου από 01-05-2019 έως και 30-09-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 5μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων-Υδρονομέων  Άρδευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Λίμνης Πυλίου (Δ.Δ. Πυλίου & Δ.Δ. Ασφενδιού)

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Λιμνοδεξαμενής Μεσσαριάς (Δ.Δ. Ασφενδιού),

1 Υδρονομέας  Άρδευσης, Αρδευτικό Δίκτυο Λιμνοδεξαμενής Κω (Δ.Δ. Κω).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Κω, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 853 00, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο 1  αίτηση για 1 θέση υδρονομέα.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22423 60481, 22423 60489 & 22423 60426 & FAX: 22420 21341.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-04-2019 έως και 16-04-2019 (εργάσιμες ημέρες  & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΓΨΟΟΛ3Δ-Δ9Χ/document

«Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Α.Ε»:  Πρόσληψη 4 ατόμων

Η «Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Α.Ε.», που εδρεύει στο Γκάζι Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Smart Atmospheres of Social and Financial Innovation for Innovative Clustering of Creative Industries in MED Area» («SMATH»), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1Υπεύθυνος Συντονισμού του έργου σε τοπικό επίπεδο, Γκάζι Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συντονίζει το έργο σε τοπικό επίπεδο.

– Διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό.

– Επιβλέπει την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα.

– Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη αναφορών προόδου για την πορεία του έργου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης

– Τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στον τομέα ανάπτυξης και κατασκευής συστημάτων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα

– Άριστη γνώση 1ης ξένης γλώσσας.

1 Υπεύθυνος Διαχείρισης Κόμβου για Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Γκάζι Αττικής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

– Συντονίζει και διαχειρίζεται τις δράσεις του Κόμβου για τις Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

– Συντάσσει την μεθοδολογία για την υλοποίηση των δράσεων του Κόμβου.

– Εξευρίσκει τα εργαλεία για την υποστήριξη των δράσεων.

– Ερευνά και χαρτογραφεί τοπικούς φορείς που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της προβολής και της ελκυστικότητας των δημιουργικών βιομηχανιών.

– Οργανώνει και διαχειρίζεται τις βασικές δράσεις επιχειρηματικής υποστήριξης ομάδων που θα ενταχθούν στον κόμβο (εκπαίδευση, mentoring, δικτύωση).

– Εντοπίζει τα κανάλια χρηματοδότησης για τον τομέα των Πολιτιστικών & Δημιουργικών  Βιομηχανιών.

– Ενισχύει την συνεργασία μεταξύ τοπικών φορέων και ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Βιομηχανιών.

– Ενισχύει την διεθνοποίηση των δράσεων και την δημιουργία διεθνούς υπηρεσίας προώθησης συνεργασιών στον τομέα των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Βιομηχανιών.

– Αναλαμβάνει την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ για την προώθηση των Κόμβων για τις Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

– Ενισχύει τις δυνατότητες προώθησης των Δημιουργικών Βιομηχανιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριετής (3) στο

σχεδιασμό ή/και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων – ευρωπαϊκών προγραμμάτων

– Άριστη γνώση 1ης ξένης γλώσσας

– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

1 Υπεύθυνος Υλοποίησης Ενεργειών Επικοινωνίας του Έργου, Γκάζι Αττικής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

– Είναι υπεύθυνος για την δημιουργία στρατηγικού πλάνου για την επικοινωνία του έργου.

– Διαχειρίζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του έργου, συντάσσει ΔΤ και αποστέλλει τα απαραίτητα newsletter.

– Είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της δομής και την δημιουργία της ιστοσελίδας του έργου «SMATH» συγκεντρώνοντας και συντάσσοντας το απαιτούμενο υλικό του έργου.

– Αναλαμβάνει την δημιουργία λογαριασμών την διαχείριση των social media του έργου.

– Αναλαμβάνει την δυναμική παρακολούθηση της ιστοσελίδας, την διαχείριση των δεδομένων προς μεταφόρτωση (upload) –είτε μέσω δημιουργίας είτε μέσω συγκέντρωσης, μέχρι το πέρας του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο WorkPlan.

– Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή όλων των προδιαγραφών που ζητούνται από την Διαχειριστική Αρχή για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου με χρήση του Λογισμικού Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου TYPO3 (π.χ. δημιουργία εκδηλώσεων, φορμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος) μέχρι το πέρας του έργου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ΑΕΙ θεωρητικής κατεύθυνσης

– Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο επιστημονικό πεδίο της επικοινωνίας και των Μ.Μ.Ε.

– Άριστη γνώση 1ης ξένης γλώσσας

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2ετής.

1 Υπεύθυνος Υλοποίησης Ενεργειών Μεταφοράς Αποτελεσμάτων του Έργου, Γκάζι Αττικής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμβάλλει στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την μεταφοράτων αποτελεσμάτων της φάσης υλοποίησης, στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου ενδυνάμωσης της αγοράς των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου προώθησης των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών και στην ανάπτυξη σχεδίου βιωσιμότητας των κόμβων που προωθούν τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ θεωρητικής κατεύθυνσης

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2ετής

– Άριστη γνώση 1ης ξένης γλώσσας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας προκήρυξης, συμπληρωμένη με τα στοιχεία του υποψηφίου και τον Κωδικό Απασχόλησης για τον οποίο ενδιαφέρονται υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Α.Ε», Πειραιώς 100, Τ.Κ. 118 54, Γκάζι Αττικής.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης ο κλειστός φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «Smart Atmospheres of Socialand Financial Innovation for Innovative Clustering of Creative Industries in MED Area».

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, για έναν μόνο Κωδικό Απασχόλησης.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 0109300 & φαξ: 210 3460985.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΖΙΣΟΡΔ3-ΚΞΝ/document 

«Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»: Πρόσληψη 9 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. : «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», που εδρεύει στην Καλλιθέα της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Ναυαγοσώστες με 8μηνη σύμβαση, Ν.Π.Δ.Δ. : «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»/Δ/νση Άθλησης, Καλλιθέα Αττικής

2ΤΕ Νοσηλευτές-τριες  με 8μηνη σύμβαση, Ν.Π.Δ.Δ. : «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»/Δ/νση Άθλησης, Καλλιθέα Αττικής

2ΤΕ Φυσικοθεραπευτές-τριες  με 8μηνη σύμβαση, Ν.Π.Δ.Δ. : «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»/Δ/νση Άθλησης, Καλλιθέα Αττικής

3ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι με σύμβαση έως και 31-07-2019, Ν.Π.Δ.Δ. : «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»/Δ/νση Παιδικής Αγωγής, Καλλιθέα Αττικής.

Οι επιλεγέντες/είσες ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Θ.785 14, Τ.Κ.176 03, Καλλιθέα Αττικής, (υπόψη κ.κ.

Τσιακμάκη Αγγελικής και Χαμάκου Παναγιώτας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9598555.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-04-2019 έως και 12-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/605ΜΟΛΨΦ-ΓΝΨ/document

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με ΦΕΚ 309/Γ’/08-03-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη  συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

1) ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ Ι: «ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

Αριθ. Προκήρυξης: 2044/15-01-2019

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ανόργανη Χημεία – Χημεία ενώσεων Άνθρακα και Πυριτίου».

2) ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ»

Αριθ. Προκήρυξης: 2046/15-01-2019

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη της πόλης και σχεδιασμός, σε συνάρτηση με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις του αστικού χώρου».

3) ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ»

Αριθ. Προκήρυξης: 3170/22-01-2019

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μεταλλουργία και Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλοτεχνίας».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων., δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των Σχολών:

1) Σχολή Χημικών Μηχανικών, τηλ.: 210 7721128

2) Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, τηλ.: 210 7223333

3) Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, τηλ.: 210 7222071.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-05-2019

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στο Ρίο Πάτρας της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 973/9083/29-03-2019 Προκήρυξη, (ΦΕΚ 414/Γ’/22-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10843

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2610 969354, 2610 996381 & 2610 997553

Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr , emailarchisec@upatras.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΞ6Φ469Β7Θ-ΞΚΨ/document

  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίαςστo πλαίσιoυλοποίησης του έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας», Κωδικό «82449» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Σωτήρη Χατζηκακού, το οποίο χρηματοδοτείται από ΓΓΕΤ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου, διάρκειας έως και 05-09-2021 με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, συνολικά τριών (3) ατόμων.

Αντικείμενο κάθε μιας από τις 3 συμβάσεις:

ΕΕ1: Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων ενώσεων και των μικκύλιων τους με τασενενεργές ουσίες. Σύνθεση και χαρακτηρισμός υδρογελών και πολυμερικών υλικών

ΕΕ2: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων/υλικών ex vivo

ΕΕ3: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων/υλικών in vitro σε ευκαρυωτικούς και προκαρυωτικούς οργανισμούς και in vivo

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Δίπλωμα Χημείας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

-Βαθμός Πτυχίου

-Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Βιοανόργανη Χημεία

-Υποψήφιος διδάκτορας με θέμα στην στη Βιοανόργανη Χημεία

-Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

-Γνώση ξένων γλωσσών: στην Αγγλική και στην Γαλλική και στην Γερμανική

-Γνώση χρήσης Η/Υ

Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αρχικά την αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στο Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψηφίων για Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου σύμφωνα με τη σχετική οδηγία, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο: http://eapply.rc.uoi.gr και κατόπιν να υποβάλουν το έντυπο Ατ.11 – Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με αποστολή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Κτίριο Διοίκησης των Β’ Φοιτητικών Κατοικιών, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 00, Ιωάννινα Ηπείρου.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 08362 (Καθηγητής κ. Σ. Χατζηκακός).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-04-2019 (14.30μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ζ9Υ469Β7Η-Ξ9Β/document

 Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η  Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), που εδρεύει στο Μαρούσι (ΣΤΑΘΜΟΣ: «ΕΙΡΗΝΗ») της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 4126/01-04-2019 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10876

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά αφού πρώτα εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-04-2019 έως και 16-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Α0Η46Ψ8ΧΙ-Κ8Β/document

Δήμος Βοΐου: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Βοΐου, που εδρεύει στη Σιάτιστα της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη μέχρι και 5 ημερομίσθια/άτομο το μήνα Απρίλιο, συνολικά είκοσι (20) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

20ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Δήμος Βοΐου Νεάπολης Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 500 01, Νεάπολη Κοζάνης Δ. Μακεδονίας (υπόψη κ. Ζήκου Φρειδερίκης).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24683 50203.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 11-04-2019 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Μ6ΓΩ97-03Υ/document 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου & Ικαρίας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου & Ικαρίας, που εδρεύει στη Σάμο της ΠΕ Σάμου  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Ευπαλίνειο Όρυγμα/Αρχαιολογικός Χώρος Ηραίου/ Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου/ Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος Δήμου Σάμου Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου & Ικαρίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος, Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 831 00, Σάμος Β. Αιγαίου, (υπόψη κ.κ. Αφιανού Μαρίας & Ευτυχίας Χρήστου).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22730 23008 & 22730 62811.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-04-2019 έως και 23-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω4ΠΨ4653Π4-ΔΚΠ/document 

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 1797 και τίτλο «Ενίσχυση του ερευνητικού έργου του Κέντρου Ανακούφισης Πόνου Καρκινοπαθών και Παρηγορητικής Αγωγής από το Ίδρυμα Τζένη Καρέζη», το οποίο χρηματοδοτείται από διάφορα έσοδα, και του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η κα Μυστακίδου Γκίνη Κυριακή, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών  συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Νοσηλευτικής, Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» του Αρεταιείου Νοσοκομείου και σε άλλους χώρους του ΕΚΠΑ, Αθήνα Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στις θεραπευτικές διαδικασίες, κλινική εξέταση και αξιολόγηση ασθενή, συχνή επαφή και επικοινωνία με τον ασθενή, άνοιγμα φυσικού φακέλου όπου καταγράφονται τα στοιχεία του ασθενή, συντονισμός λήψης φαρμάκων/υλικών, καταγραφή και αποθήκευση/συντήρηση φαρμάκων/υλικών της Μονάδας, έλεγχος επάρκειας τροχήλατου ανακοπής με ιατρική επίβλεψη, συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα/ συντονισμός διεξαγωγής κλινικών μελετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ Νοσηλευτικής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Κατεύθυνσης Ανακουφιστικής Φροντίδας ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής

3) Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

4) Εμπειρία δύο (2) ετών ως Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια, με αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης.

1ΠΕ Ψυχολόγος, Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» του Αρεταιείου Νοσοκομείου και σε άλλους χώρους του ΕΚΠΑ, Αθήνα Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ψυχολογική υποστήριξη ή/και ψυχοθεραπεία ασθενών και οικογενειών χρονίως πασχόντων, διαχείριση πένθους, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή εργασιών σε Ξενόγλωσσα περιοδικά υψηλού κύρους και συμμετοχή στην εκπαίδευση ανακουφιστικής φροντίδας λειτουργών υγείας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Κατεύθυνσης Ψυχολογίας Υγείας ή Κλινικής Ψυχολογίας ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής

3) Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

4) Εμπειρία δύο (2) ετών ως Ψυχολόγος, με αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (Παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου /κας ……………….

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 024989/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 1797,

είτε  αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 18-04-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΧΧΝ46ΨΖ2Ν-4ΙΧ/document

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Μ.Π.), που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικήςστο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ και ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ «5031796», και κωδικό ΕΛΚΕ 68/1287 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο με την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύναψη συμφωνητικού ανταποδοτικών υποτροφιών, με σύμβαση διάρκειας έως και 30-07-2021, συνολικά πέντε (5) ατόμων-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός με Κωδικό Ανταποδοτικής Υποτροφίας: ARCHYTAS-1, 25 ανθρωπομήνες, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας:

ΕΕ1: Επισκόπηση Διαθέσιμης Γνώσης/Εμπειρίας & Μόρφωση της Αρχιτεκτονικής της Πλατφόρμας

ΕΕ2: Ταυτοποίηση Κινδύνων σε Μνημεία και Αναγνώριση Κρίσιμων Δεικτών Ετοιμορροπίας

EE3: Ανάπτυξη Δικτύου Αισθητήρων για την Παρακολούθηση & την Καταγραφή των Κρίσιμων Μεγεθών Απόκρισης

ΕΕ5: Αποτίμηση & Βαθμονόμηση Συνθηκών Ετοιμορροπίας και Λήψη Απόφασης για «Σωστικές» Επεμβάσεις στο Μνημείο

ΕΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Πλατφόρμας σε Δύο Μνημεία

ΕΕ7: Βελτιστοποίηση και Τελική Κωδικοποίηση της Πλατφόρμας, κατόπιν των Πιλοτικών Εφαρμογών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και στην Ανάλυση Κατασκευών

– Υποψήφιος Διδάκτορας (βαθμός 1ου πτυχίου > 7) με θέμα στην περιοχή της Διακινδύνευσης Κατασκευών.

1 Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός με Κωδικό Ανταποδοτικής Υποτροφίας: ARCHYTAS-2, 9,3 ανθρωπομήνες, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας:

ΕΕ1: Επισκόπηση Διαθέσιμης Γνώσης/Εμπειρίας & Μόρφωση της Αρχιτεκτονικής της Πλατφόρμας

ΕΕ2: Ταυτοποίηση Κινδύνων σε Μνημεία και Αναγνώριση Κρίσιμων Δεικτών Ετοιμορροπίας

EE3: Ανάπτυξη Δικτύου Αισθητήρων για την Παρακολούθηση & την Καταγραφή των Κρίσιμων Μεγεθών Απόκρισης

ΕΕ5: Αποτίμηση & Βαθμονόμηση Συνθηκών Ετοιμορροπίας και Λήψη Απόφασης για «Σωστικές» Επεμβάσεις στο Μνημείο

ΕΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Πλατφόρμας σε Δύο Μνημεία

ΕΕ7: Βελτιστοποίηση και Τελική Κωδικοποίηση της Πλατφόρμας, κατόπιν των Πιλοτικών Εφαρμογών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υδρολογία και στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Υποψήφιος Διδάκτορας (βαθμός 1ου πτυχίου > 7) με θέμα στην περιοχή της Στοχαστικής Υδρολογίας.

1 Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός με Κωδικό Ανταποδοτικής Υποτροφίας: ARCHYTAS-3, 15,3 ανθρωπομήνες, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας:

ΕΕ1: Επισκόπηση Διαθέσιμης Γνώσης/Εμπειρίας & Μόρφωση της Αρχιτεκτονικής της Πλατφόρμας

ΕΕ2: Ταυτοποίηση Κινδύνων σε Μνημεία και Αναγνώριση Κρίσιμων Δεικτών Ετοιμορροπίας EE3: Ανάπτυξη Δικτύου Αισθητήρων για την Παρακολούθηση & την Καταγραφή των Κρίσιμων Μεγεθών Απόκρισης

ΕΕ5: Αποτίμηση & Βαθμονόμηση Συνθηκών Ετοιμορροπίας και Λήψη Απόφασης για «Σωστικές» Επεμβάσεις στο Μνημείο

ΕΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Πλατφόρμας σε Δύο Μνημεία

ΕΕ7: Βελτιστοποίηση και Τελική Κωδικοποίηση της Πλατφόρμας, κατόπιν των Πιλοτικών Εφαρμογών

– Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού

– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και στην Ανάλυση Κατασκευών

– Υποψήφιος Διδάκτορας (βαθμός 1ου πτυχίου > 7) με θέμα στην περιοχή της Διακριτής Βελτιστοποίησης Κατασκευών.

1 Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός με Κωδικό Ανταποδοτικής Υποτροφίας: ARCHYTAS-4, 15,3 ανθρωπομήνες, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας:

ΕΕ1: Επισκόπηση Διαθέσιμης Γνώσης/Εμπειρίας & Μόρφωση της Αρχιτεκτονικής της Πλατφόρμας

ΕΕ2: Ταυτοποίηση Κινδύνων σε Μνημεία και Αναγνώριση Κρίσιμων Δεικτών Ετοιμορροπίας

EE3: Ανάπτυξη Δικτύου Αισθητήρων για την Παρακολούθηση & την Καταγραφή των Κρίσιμων Μεγεθών Απόκρισης

ΕΕ5: Αποτίμηση & Βαθμονόμηση Συνθηκών Ετοιμορροπίας και Λήψη Απόφασης για «Σωστικές» Επεμβάσεις στο Μνημείο

ΕΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Πλατφόρμας σε Δύο Μνημεία

ΕΕ7: Βελτιστοποίηση και Τελική Κωδικοποίηση της Πλατφόρμας, κατόπιν των Πιλοτικών Εφαρμογών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και στην Ανάλυση Κατασκευών
 • Υποψήφιος Διδάκτορας (βαθμός 1ου πτυχίου > 7) με θέμα στην περιοχή της Αντισεισμικής Μηχανικής και της Αξιοπιστίας Κατασκευών.

1 Πολιτικός Μηχανικός Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Κωδικό Ανταποδοτικής Υποτροφίας: ARCHYTAS-5, 25 ανθρωπομήνες, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας:

ΕΕ1: Επισκόπηση Διαθέσιμης Γνώσης/Εμπειρίας & Μόρφωση

της Αρχιτεκτονικής της Πλατφόρμας

ΕΕ2: Ταυτοποίηση Κινδύνων σε Μνημεία και Αναγνώριση Κρίσιμων Δεικτών Ετοιμορροπίας

EE3: Ανάπτυξη Δικτύου Αισθητήρων για την Παρακολούθηση & την Καταγραφή των Κρίσιμων Μεγεθών Απόκρισης

ΕΕ5: Αποτίμηση & Βαθμονόμηση Συνθηκών Ετοιμορροπίας και Λήψη Απόφασης για «Σωστικές» Επεμβάσεις στο Μνημείο

ΕΕ6: Πιλοτική Εφαρμογή της Πλατφόρμας σε Δύο Μνημεία

ΕΕ7: Βελτιστοποίηση και Τελική Κωδικοποίηση της Πλατφόρμας, κατόπιν των Πιλοτικών Εφαρμογών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και στην Ανάλυση Κατασκευών
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Δομοστατικού Πολιτικού Μηχανικού με έμφαση στην Αντισεισμική Μηχανική. Η διδακτορική διατριβή να είναι συναφής με το αντικείμενο του έργου και να έχουν γίνει τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με σύστημα κριτών σε αντικείμενο σχετικό με το έργο που περιγράφεται στη προκήρυξη.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  την αίτηση με αναφορά στον κωδικό ανταποδοτικής υποτροφίας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρωτόκολλο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, με αναγραφή στο φάκελο:

1)Η ένδειξη για το Έργο: «ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ και ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον

Καθηγητή Βλάσιο Κουμούση.

2) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 19560/03-04-2019 και ο κωδικός της Ανταποδοτικής Υποτροφίας.

3) Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.:  +30 210 7721657 (08.00π.μ.-12.00μ.μ., κ. Βλάσιος Κουμούσης) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vkoum@central.ntua.gr

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 17-04-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΟΓΖ46ΨΖΣ4-7ΣΣ/document

Ν.Π.Ι.Δ. «Κέντρο Θεραπείας Εξηρτημένων Ατόμων: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το  Ν.Π.Ι.Δ. «Κέντρο Θεραπείας Εξηρτημένων Ατόμων» (ΚΕ.ΘΕ.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής,  για τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ και ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας  για χρονικό διάστημα έως 1 έτος, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, συνολικά οκτώ (8) ατόμων  Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών & Θεραπευτή και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ)

1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΛ-ΕΞΟ, Τρίκαλα Θεσσαλίας

1ΔΕ Ειδικός Θεραπευτής με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΑΠΘ-ΕΞΟ, Λάρισα Θεσσαλίας

Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)

1 ΠΕ Ψυχίατρος με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΤ-ΚΥΤ, Καλαμάτα Μεσσηνίας

1 ΠΕ Ψυχολόγος με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧ-ΚΥΤ, Ναύπλιο Αργολίδας

Γ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ(ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗΣ)

1 ΠΕ Ψυχίατρος με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΤ-ΑΡ, Ηράκλειο Κρήτης

1 ΠΕ Ψυχολόγος με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧ-ΑΡ, Ηράκλειο Κρήτης

Δ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)

2 ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΛ-ΗΠ, Ιωάννινα Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4 στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Κέντρο Θεραπείας Εξηρτημένων Ατόμων» (ΚΕ.ΘΕ.Α.), Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧΤ-ΚΥΤ) , Σορβόλου 24, Τ.Κ. 116 36 Μετς , Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-04-2019 έως και 10-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΝΣΕΟΡ9Υ-ΝΓΘ/document

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 266/Γ’/05-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ –ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10759

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Επεμβατική Ακτινολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25510 30928, (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, ταχ. δ/νση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη Έβρου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΗΑΔ46ΨΖΥ1-Ο8Λ/document

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 267/Γ’/05-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Α) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10801, ΑΔΑ: ΩΩΙΗ46ΨΖΥ1-ΝΡ7

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες».

Β) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10803, ΑΔΑ: ΨΠ5846ΨΖΥ1-ΛΔ2

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αγγειοχειρουργική».

ii)ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10804, ΑΔΑ: Ψ0Ο746ΨΖΥ1-ΘΝ5

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Φυσική».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10805, ΑΔΑ: ΩΖΝ446ΨΖΥ1-195

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Ανατομία».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10810, ΑΔΑ: ΩΕ1Κ46ΨΖΥ1-5ΜΡ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική Ιατρικής Απεικόνισης-Τηλεϊατρική».

iii)ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10809, ΑΔΑ: ΨΟΚΧ46ΨΖΥ1-ΣΘΑ

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία».

Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10808, ΑΔΑ: ΩΡΓ646ΨΖΥ1-2ΗΡ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Δενδροκομία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: τηλ.: 25510 30112 & 25510 30024, (ταχ. διεύθυνση:

Ν. Χίλη, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη Έβρου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).

-Τμήμα Ιατρικής: τηλ.: 25510 30928, (ταχ. διεύθυνση: 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη Έβρου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης: τηλ.: 25520 41161, (ταχ. διεύθυνση: Αθ. Πανταζίδου 193, Τ.Κ. 681 00, Ορεστιάδα Έβρου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-05-2019

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 319/Γ’/08-03-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10811, ΑΔΑ: Ω2ΓΜ46ΨΖΥ1-9Κ6

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αεροβική Γυμναστική με έμφαση στην πρόληψη μυοσκελετικών τραυματισμών».

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10812, ΑΔΑ: 7ΧΘΝ46ΨΖΥ1-ΗΨΩ

1 Αναπληρωτής  Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ενόργανη Γυμναστική με έμφαση στις αθλητικές κακώσεις».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25310 39621, (Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ταχ. δ/νση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-05-2019

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Η ικανότητα γενοτύπων καλαμποκιού να αξιοποιούν τις διαθέσιμες εισροές σε ατομικό επίπεδο και η αναζήτηση κατάλληλων μυκορριζικών εμβολίων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσιάλτα, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. διάρκειας έως τις 27-06-2021 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Γεωπόνος με σύμβαση έως και 27-09-2021, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Παροχή βοηθητικού έργου στην εγκατάσταση πειραματικών αγρών, στη λήψη δειγμάτων φυτών και εδάφους, στη λήψη μετρήσεων-παρατηρήσεων στο πεδίο, στην ανάλυση φυτικών ιστών, εδαφών και μυκορριζών στα πλαίσια των ενοτήτων εργασίας ΕΕ4: Αξιολόγηση εμπορικών υβριδίων καλαμποκιού σε δύο επίπεδα φωσφόρου, ΕΕ9: Αξιολόγηση γενοτύπων καλαμποκιού σε δύο επίπεδα φωσφόρου και ΕΕ12: Τελική αξιολόγηση γενοτύπων καλαμποκιού σε συνθήκες γεωργικής πράξης (onfarm testing).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Γεωπονίας-Κατεύθυνση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας

– Κάτοχος ή φοιτητής προγράμματος μεταπτυχιακού διπλώματος στα «Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» (η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του Τμήματος)

– Καλή γνώση Αγγλικής (Β2).

1 Γεωτεχνίτης (Τεχνικό Προσωπικό) με σύμβαση έως και 27-06-2021, ΔΔ Μουριών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Λήψη δειγμάτων εδαφών και φυτικού υλικού στα πλαίσια των ενοτήτων :

ΕΕ4: Αξιολόγηση εμπορικών υβριδίων καλαμποκιού σε δύο επίπεδα φωσφόρου

ΕΕ9: Αξιολόγηση γενοτύπων καλαμποκιού σε δύο επίπεδα φωσφόρου

ΕΕ12: Τελική αξιολόγηση γενοτύπων καλαμποκιού σε συνθήκες γεωργικής πράξης (onfarm testing).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απολυτήριο Aμερικάνικης Γεωργικής Σχολής
 • Δίπλωμα χειρισμού γεωργικού ελκυστήρα
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην καλλιέργεια καλαμποκιού.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΤμήμα Γεωπονίας, Εργ. Γεωργίας, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας  και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τομέα του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του Έργου.

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στα τηλ.: 2310 998661, ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.: 2310 994009 & 2310 994082.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 19-04-2019 (12.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΨΧ946Ψ8ΧΒ-4ΗΥ/document

«Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων» Α.Ε.: Πρόσληψη 52 ατόμων

Το  «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων»  (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Α.Ε., για την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας και της επίτευξης του σκοπού τηςανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας Αορίστου Χρόνου, συνολικά πενήντα δύο (52) ατόμων –Δημοσιογράφων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, όπως περιγράφεται στην προκήρυξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (συνημμένη στο παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος απευθύνεται προς την «ΑΠΕ ΜΠΕ ΑΕ» και θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ κου/κας …………………………………………………….. στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. B 1596/3-4-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(για τη σύναψη σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ως δημοσιογράφου στην «ΑΠΕ – ΜΠΕ ΑΕ» )στην ταχ. διεύθυνση:

«Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων» (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Α.Ε., Πρωτόκολλο, Τσόχα 36, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6400560.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-04-2019 (15.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω4Υ6ΘΩΗ-1ΥΙ/document 

Δήμος Κισσάμου: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Κισσάμου, που εδρεύει στην Κίσσαμο της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης,  για την κάλυψη αναγκών της αρδευτικής περιόδου από 01-05-2019 έως και 31-10-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων-Υδρονομέων  Άρδευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

8 Υδρονομείς Άρδευσης,  Δήμος Κισσάμου, Κίσσαμος Χανίων Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Κισσάμου, Πολεμιστών 1941, Τ.Κ. 734 00, Κίσσαμος Χανίων Κρήτης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 28223 40210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες, αρμόδια κ. Γαμπά Μαγδαληνή).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-04-2019 έως και 10-04-2019 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΕΦ2ΩΕΖ-Κ1Μ/document 

Δήμος Νότιας Κυνουρίας: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  για την κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας και ανώτατο όριο απασχόλησης κατ΄ άτομο 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Απρίλιο 2019, συνολικά δέκα (10) ατόμων –Εργατοτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Δ. Νότιας Κυνουρίας, Λεωνίδιο Αρκαδίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Τ.Κ. 223 00, Λεωνίδιο Αρκαδίας Πελοποννήσου.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 27573 60223  & 27573 60101.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-04-2019 έως και 11-04-2019 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΥΠΛΩΚΝ-9Μ5/document

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, που εδρεύει στα Ψαχνά της ΠΕ Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του (Πυρασφάλεια), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων έργων (JCB Ομάδας B΄ τάξης Δ΄), Δ.  Διρφύων-Μεσσαπίων

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων έργων (Φορτωτής Ομάδας Ε΄ τάξης Β΄), Δ.  Διρφύων-Μεσσαπίων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, Αβάντων 18, Τ.Κ. 344 00, Ψαχνά Ευβοίας Στ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Μπαρσάκη Σπυρίδωνα).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22283 50223.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-04-2019 έως και 12-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/65Φ5Ω92-8Τ7/document 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕCHA), σύμφωνα με το Α.Π. 2008/19-03-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμων, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΘΕΣΗ
ECHA/CA/2019/003Contract Agent FGIV (M/F)Scientific Officer-Data Management

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

 Πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 10-04-2019 (12.00, ώρα Ελσίνκι)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Α0Β465ΧΘΨ-ΛΘΣ/document

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (ΕASO), σύμφωνα με το Α.Π. 2015/19-03-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΘΕΣΗΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
EASO/2019/CΑ/004COI Portal Officer (FG IV)23-04-2019(13.00τ.ω. Βρυξελλών)
EASO/2019/ΤΑ/011Head of ICT Sector-Helpdesk –(AD 8)23-04-2019(13.00τ.ω. Βρυξελλών)
EASO/2019/ΤΑ/012Information and Analysis Officer (AD6)23-04-2019(13.00τ.ω. Βρυξελλών)
EASO/2019/ΤΑ/014Research Officer (AD5)22-04-2019(13.00τ.ω. Βρυξελλών)
EASO/2019/ΤΑ/017Certification Officer/DidacticOfficer(AD5)23-04-2019 (13.00 τ.ω. Βρυξελλών)
EASO/2019/ΤΑ/018ICT Assistant-Business Analyst–AST323-04-2019 (13.00 τ.ω. Βρυξελλών)
EASO/2019/ΤΑ/013Operations Officer (AD6)22-04-2019 (13.00τ.ω. Βρυξελλών)

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: applications@easo.europa.eu

 Πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού:

http://easo.europa.eu/about-us/vacancies

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ3Μ9465ΧΘΨ-4ΚΤ/document

 Συμβούλιο της Ευρώπης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, που εδρεύει στο Στρασβούργο, σύμφωνα με το Α.Π. Φ.6602/ΑΣ 236/13-3-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση κατ’ ελάχιστο 6μηνης διάρκειας, αρχόμενης το συντομότερο δυνατόν, ενός (1) ατόμου-Υπαλλήλου με αρμοδιότητα την υποστήριξη δραστηριοτήτων στα μέσα κοινωνικής Δικτύωσης στη Διεύθυνση Επικοινωνιών, με στοιχεία: Ref. Νο S4/2019.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αφού πρώτα έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΡ75465ΧΘΨ-5Β7/document 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 25 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 2171/25-03-2019 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf), συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

Όσον αφορά στην 25η Απριλίου 2019:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.Η.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση  Επικοινωνίας (COMM.A.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση  Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,  Επιχειρηματικότητας & Μ.Μ.Ε. (GROW.F.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Θαλάσσιας Πολιτικής & Αλιείας (MARE.D.3)

Όσον αφορά στην 27η Μαΐου 2019:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Eπικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου & Τεχνολογιών (CNECT.B.3_eco_engineering)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Eπικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου & Τεχνολογιών (CNECT.B.3_eco_law)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Eπικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου & Τεχνολογιών (CNECT.F.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Eπικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου & Τεχνολογιών (CNECT.H.5)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Eπικοινωνίας (COMM.D.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Aνταγωνισμού(COMP.D.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Aνταγωνισμού(COMP.G.5)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας & Ανάπτυξης (DEVCO.C.1_Del Rome)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Μετάφρασης (DGT.C.HR.0)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.C.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Eνέργειας (ENER.B.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.3)

1 θέση στην Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Κινητικότητας & Μεταφορών (GROW.F.3) (cost free/χωρίς αποζημίωση από ΕΕ)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.A.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.B.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δικαιοσύνης & Καταναλωτών (JUST.C.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δικαιοσύνης & Καταναλωτών (JUST.D.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.E.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Φορολογίας & Τελωνειακής Ένωσης (TRADE.E.2_Tbilissi-Georgie).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά, μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο email:

admin@rpgrece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculumvitae/templates-instructions  (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την αποστολή εγγράφου της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: Για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Απριλίου 2019, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 18-04-2019 και για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 27η Μαΐου 2019, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 20-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΡΠΚΣ465ΧΘΨ-ΥΥΣ/document (πηγή)ΒΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΩ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com