Προσλήψεις ναυαγοσωστών στην Πάρο

Ο Δήμος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη 7 ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 140/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Κύρια Προσόντα α) οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας β) πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής και γ) άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη από οικεία Λιμενική Αρχή.

Προσόντα Α΄ Επικουρίας ( Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ/τος 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2871/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. β) πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής και γ) Άδεια ναυαγοσώστη, (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Εντοπιότητα

Προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πάρου

Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δήμων του Ν. Κυκλάδων

Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας

Γενικά Προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών.

Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτηση και τα δικαιολογητικά απόδειξης των τυπικών προσόντων, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση ( για το κώλυμα κατά το άρθρο 8) πιστοποιητικό δημοτικότητας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (εφόσον επικαλούνται εντοπιότητα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΗΓΗ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com