Προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

Ανακοίνωση για την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) άτοµα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου ”GRESS” στο πλαίσιο του Προγράµµατος INTERREG EUROPE, µε τις εξής ειδικότητες:

1) Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση και τον συντονισµό του έργου GRESS.
2) Υπεύθυνος οικονοµικής διαχείρισης του έργου GRESS
1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ∆ήµος Πειραιά συµµετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο «GREen Startup Support» και ακρωνύµιο «GRESS», που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG EUROPE.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.054.671 €, για δε τον ∆ήµο Πειραιά στο ποσό των 166.840 €. Η χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα INTERREG EUROPE ανέρχεται σε 85%, ενώ το υπόλοιπο 15% χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 42 µήνες και αποτελείται από δύο φάσεις.

Συγκεκριµένα, η 1η φάση διαρκεί 30 µήνες, από 01/08/2019 ως 31/01/2022 και η 2η φάση 12 µήνες, αµέσως µετά την 1η φάση.
Η ανάγκη να προωθηθεί µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, παρέχει πολλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες. H ΕΕ και τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέψουν στις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές.

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα καλών πρακτικών που ενισχύουν την ικανότητα των πράσινων και γαλάζιων εταιρειών, αλλά δυστυχώς, πολλά από αυτά δεν επαναλαµβάνονται σε πολλές περιοχές και παραµένουν αναξιοποίητα.
Ο στόχος του GRESS είναι να βελτιώσει τις πολιτικές της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, ενισχύοντας τις ικανότητές τους για την ενεργοποίηση και τη στήριξη δηµιουργίας βιώσιµων και ανταγωνιστικών νεοσύστατων επιχειρήσεωντεχνοβλαστών στην πράσινη οικονοµία.

Η προκηρυξη ΕΔΩ

ΠΗΓΗ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com