Ζητούνται ειδικοί ψυχικής υγείας από το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης

ΠΕ Ψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)
ΠΕ Ψυχολόγος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς

ΠΕ Ψυχίατρος (1) – (Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών)
ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (1) – (Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών)

Δομή Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου

ΠΕ Παιδοψυχίατρος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

Ιατρός – Ψυχίατρος (Π.Ε.) :

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
Άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου της Ιατρικής Ειδικότητας Ψυχιατρικής
Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται
Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος

Συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα

Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση
Η γνώση ξένης γλώσσας
Η γνώση χρήσης Η/Υ

Ιατρός – Παιδοψυχίατρος (Π.Ε.) :

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
Άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου της Ιατρικής Ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής
Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται
Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος

Συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα

Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση
Η γνώση ξένης γλώσσας
Η γνώση χρήσης Η/Υ

Ψυχολόγος (Π.Ε.) :

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου

Συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα

Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση
Η γνώση ξένης γλώσσας
Η γνώση χρήσης Η/Υ

Κοινωνικός Λειτουργός ( Τ.Ε.) :

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τεχνολογικής) της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

Συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα

Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
Η κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος
Η εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση
Η γνώση ξένης γλώσσας
Η γνώση χρήσης Η/Υ

Σημείωση:

Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται. Χρόνος συνδρομής των κριτηρίων και των γενικών και απαιτούμενων προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΨΥΕ www.ekepsye.gr καθώς επίσης και για τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της υπεύθυνης δήλωσης.

Χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων: 25/02/20 έως 11/03/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Στυλιανός Χριστογιώργος
Αναπλ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής
Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών

ΠΗΓΗ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com